Αντικείμενο του προτεινόμενου υποέργου αποτελεί η διερεύνηση της επίδρασης της σύνθεσης του λιπαντικού στην ποιότητα και την ποσότητα των εκπεμπόμενων σωματιδίων από τον κινητήρα diesel. Συγκεκριμένα θα διερευνηθεί η επίπτωση της περιεκτικότητας του λιπαντικού σε θείο, μεταλλικά στοιχεία και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) καθώς και της γήρανσης αυτού στη μάζα των εκπεμπόμενων σωματιδίων, στην κατανομή μεγέθους αυτών και στην περιεκτικότητά τους σε ΡΑΗ.

Στους στόχους του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνεται επίσης και ο προσδιορισμός των βέλτιστων συνδυασμών ιδιοτήτων καυσίμου και λιπαντικού, με σκοπό τόσο τον περιορισμό της εκπομπής σωματιδίων όσο και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του κινητήρα. Αυτό το τελευταίο θα έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της εκπομπής, πέραν των άλλων αερίων ρύπων, και του διοξειδίου του άνθρακα, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου, συμβάλλοντας έτσι και στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Οι εκροές του προτεινόμενου έργου είναι τα παρακάτω έξι (6) πακέτα εργασίας:

Π.Ε. 1: Αναλυτική βιβλιογραφική διερεύνηση.

Π.Ε. 2: Δημιουργία μητρώου λιπαντικών – παραγωγή δειγμάτων.

Π.Ε. 3: Προκαταρκτικές μετρήσεις – τελική επιλογή λιπαντικών.

Π.Ε. 4: Δημιουργία αναλυτικού πρωτοκόλλου μέτρησης.

Π.Ε. 5: Τελικές μετρήσεις βάσει του πρωτοκόλλου.

Π.Ε. 6: Ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων – τελικά συμπεράσματα – σύνταξη τελικής έκθεσης.

Στα πλαίσια των εκροών αυτών θα γίνουν τα εξής:

Σε πρώτη φάση θα γίνει λεπτομερής βιβλιογραφική διερεύνηση της περιοχής, που θα επιτρέψει την δημιουργία προδιαγραφών αναφορικά με το εύρος της περιοχής τιμών που θα πρέπει να καλύπτουν οι ιδιότητες των λιπαντικών που θα εξεταστούν. Στην συνέχεια, θα δημιουργηθεί το μητρώο των λιπαντικών που θα εξεταστούν και θα γίνει η παραγωγή των απαιτούμενων ποσοτήτων. Το τελικό σύνολο λιπαντικών που θα χρησιμοποιηθούν θα προκύψει από αυτό το μητρώο με προκαταρκτικές μετρήσεις αξιολόγησης. Θα δημιουργηθεί, στη συνέχεια, το τελικό πρωτόκολλο μέτρησης, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στις τελικές αναλυτικές μετρήσεις. Η τελευταία φάση του προγράμματος θα περιλαμβάνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τη διατύπωση των τελικών συμπερασμάτων του έργου. Το σύνολο της δραστηριότητας που θα αναπτυχθεί στη διάρκεια του έργου θα περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση.

 

 

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ(pdf)

Π. Ε. 1

Αναλυτική βιβλιογραφική διερεύνηση.

Προδιαγραφές για τα δείγματα καυσίμων και λιπαντικών που θα δημιουργηθούν και θα υποστούν την προκαταρκτική αξιολόγηση.

 

 

Π.Ε.2

Δημιουργία μητρώου λιπαντικών – παραγωγή δειγμάτων.

Δημιουργία των απαραίτηταων δειγμάτων και προσδιορισμός των ιδιοτήτων τους.

Π.Ε.3

Προκαταρκτικές μετρήσεις – τελική επιλογή λιπαντικών.

Προκαταρκτική αξιολόγηση των λιπαντικών και καυσίμων. Επιλογή των πλέον ενδιαφερόντων συνδυασμών.

 

Π.Ε.4

Δημιουργία αναλυτικού πρωτοκόλλου μέτρησης.

Δημιουργία και έλεγχος ως προς την επαναληψιμότητα και την ακρίβεια του πρωτοκόλλου μέτρησης.

 

Π.Ε.5

Τελικές μετρήσεις βάσει του αναλυτικού πρωτοκόλλου.

Τελικές αναλυτικές μετρήσεις, με βάση το πρωτόκολλο, των συνδυασμών καυσίμων και λιπαντικών που έχουν επιλεγεί.

 

Π.Ε.6

Ανάλυση αποτελεσμάτων μετρήσεων – Τελικά συμπεράσματα.

Τελική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων, σύνταξη τελικής έκθεσης. Ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης της συμπεριφοράς λιπαντικού και καυσίμου όσον αφορά τις σωματιδιακές εκπομπές.

 

 

 

1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

3η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ