Οι απαιτήσεις για μηχανολογικά προϊόντα καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης ακρίβειας τα οποία μορφοποιούνται μέσω κατεργασιών με αφαίρεση υλικού, καθώς και η επιδίωξη ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη ποικιλία και πολυπλοκότητα των κατεργασμένων τεμαχίων, οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στην περαιτέρω εξέλιξη και αυτοματοποίηση των εργαλειομηχανών με ψηφιακή καθοδήγηση καθώς και των αντίστοιχων συστημάτων CAD/CAM. Δεδομένου επίσης ότι και τα υλικά των κοπτικών εργαλείων έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό, προκειμένου να επιτευχθεί το άριστο επιθυμητό αποτέλεσμα, το κύριο βάρος της σχετικής έρευνας εστιάζεται από τη μια πλευρά στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιλογής βέλτιστων τεχνολογικών παραμέτρων κοπής πριν από την κατεργασία, ενώ από την άλλη στην υιοθέτηση και εισαγωγή κατάλληλων μετροτεχνικών μεθόδων ελέγχου των παραγόντων της κοπής, οι οποίες διασφαλίζουν την ποιότητα της κατεργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στόχος του παρόντος ερευνητικού έργου είναι:

 

α) η εξέλιξη ενός μοντέλου προσομοίωσης της κατεργασίας κοπής φραιζαρίσματος υπό μορφή λογισμικού Η/Υ και

 

β) η διερεύνηση εισαγωγής μετροτεχνικών μεθόδων για ανάλυση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των τεχνολογικών παραγόντων της κατεργασίας κοπής μέσω πολλαπλών αισθητηρίων

 

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ(pdf)

Π.Ε.1

Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών για προσομοιωτικά πρότυπα φθοράς και δυνάμεων κοπής

Πειράματα μέτρησης φθοράς

Πίνακες τιμών φθοράς για διάφορα ζεύγη υλικών κοπτικού εργαλείου- τεμαχίου

 Παραδοτέο 1

Προσδιορισμός συντελεστών μαθηματικού προτύπου φθοράς

Σταθεροί συντελεστές μαθηματικού προτύπου φθοράς

 Παραδοτέο 2

Πειράματα μέτρησης δυνάμεων κοπής

Πίνακες τιμών συνιστωσών δύναμης κοπής για διάφορα ζεύγη υλικών κοπτικού εργαλείου- τεμαχίου

 Παραδοτέο 3

Παραδοτέο 3a

Παραδοτέο 3b

Προσδιορισμός συντελεστών μαθηματικού προτύπου δυνάμεων κοπής

Συντελεστές μαθηματικού προτύπου δυνάμεων κοπής

 Παραδοτέο 4

Π.Ε.2

Μετροτεχνικός προσδιορισμός των δυναμικών ταλαντωτικών χαρακτηριστικών της εργαλειομηχανής και του εργαλείου στη θέση κοπής

Προσδιορισμός συναρτήσεων μεταφοράς εργαλειομηχανής και εργαλείου, μέτρου απόσβεσης, ιδιοσυχνοτήτων ατράκτου εργαλειομηχανής και εργαλείου

Συναρτήσεις μεταφοράς εργαλειομηχανής και εργαλείου
Μέτρο απόσβεσης εργαλειομηχανής και εργαλείου
Ιδιοσυχνότητες εργαλειομηχανής και εργαλείου

 

Παραδοτέο 5,6,7 

Μοντελοποίηση (FEM) δυναμικής συμπεριφοράς εργαλειομηχανής και εργαλείου

Μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για προσομοίωση εργαλειομηχανής, εργαλείου

 Παραδοτέο 8

Π.Ε.3

Πειραματικοαναλυτική διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων στο μηχανισμό και στην κινηματική της κοπής

Πειράματα κατεργασιών εκχόνδρισης για διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων και του μηχανισμού κοπής στη φθορά του κοπτικού εργαλείου 

Πειραματικά αποτελέσματα σχετικά με το μηχανισμό κοπής και τη φθορά του κοπτικού εργαλείου σε κατεργασίες εκχόνδρισης

 Παραδοτέο 9

Πειράματα κατεργασιών αποπεράτωσης για διερεύνηση της επίδρασης δυναμικών φαινομένων και του μηχανισμού κοπής στη τοπομορφία του τεμαχίου

Πειραματικά αποτελέσματα σχετικά με το μηχανισμό κοπής και την τοπομορφία του κατεργαζόμενου τεμαχίου σε κατεργασίες αποπεράτωσης

Παραδοτέο 10 

Αναλυτική περιγραφή της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος στη θέση κοπής

Αναλυτικό προσεγγιστικό μοντέλο υπολογισμού ταλαντωτικής μετατόπισης του συστήματος στη θέση κοπής

 Παραδοτέο 11

Πειραματική μετροτεχνική επιβεβαίωση του αναλυτικού δυναμικού μοντέλου

Επιβεβαίωση αναλυτικού προσεγγιστικού μοντέλου υπολογισμού ταλαντωτικής μετατόπισης του συστήματος στη θέση κοπής

 Παραδοτέο 12

Π.Ε.4

Εξέλιξη λογισμικού προσομοίωσης κινηματικής φραιζαρίσματος με επέκταση των μοντέλων υπολογισμού των δυνάμεων κοπής και της φθοράς του κοπτικού εργαλείου

Ενσωμάτωση του μαθηματικού προτύπου υπολογισμού της φθοράς και δυνάμεων κοπής του κοπτικού εργαλείου στο λογισμικό προσομοίωσης κατεργασίας φραιζαρίσματος

Κώδικας λογισμικού για προσομοίωση φθοράς κοπτικού εργαλείου
Κώδικας λογισμικού για προσομοίωση δυνάμεων κοπής

 Παραδοτέο 13,14

Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος λογισμικούκαι πειραματική επιβεβαίωση προσομοιωτικού μοντέλου

Λογισμικό προσομοίωσης κατεργασίας φραιζαρίσματος
Μοντέλο προσομοίωσης κατεργασίας φραιζαρίσματος

Παραδοτέο 15,16

Π.Ε.5

Μετροτεχνική ανάλυση χαρακτηριστικών μεγεθών κατεργασίας φραιζαρίσματος

Μετρήσεις και ανάλυση σημάτων δύναμης

Μετροτεχνική υποδομή ανάλυσης σημάτων δύναμης

 Παραδοτέο 17

Μετρήσεις και ανάλυση σημάτων επιτάχυνσης και μετατόπισης

Μετροτεχνική υποδομή ανάλυσης σημάτων επιτάχυνσης και μετατόπισης

 Παραδοτέο 18

Συσχέτιση των μετρήσεων με τις τεχνολογικές παραμέτρους και τα αποτελέσματα της κοπής

Μετροτεχνικά αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση των τεχνολογικών παραμέτρων σε χαρακτηριστικά φυσικά μεγέθη της κατεργασίας

Παραδοτέο 21 

Εξέλιξη εφαρμογής Η/Υ για λήψη μετρήσεων και δημιουργίας βάσης τεχνολογικών πληροφοριών για την κατεργασία κοπής

Λογισμικό αξιολόγησης δεδομένων μετρήσεων και δημιουργίας βάσης δεδομένων

Παραδοτέο 22 

Π.Ε.6

Ολοκλήρωση γενικού προσομοιωτικού μοντέλου

Ενσωμάτωση στο γενικό προσομοιωτικό μοντέλο της κατεργασίας φραιζαρίσματος της δυνατότητας προσδιορισμού της δυναμικής κατάστασης της κατεργασίας

Κώδικας λογισμικού προσομοίωσης δυναμικής κατάστασης κατεργασίας
Κώδικας λογισμικού με δυνατότητα επαναπροσδιορισμού τεχνολογικών παραμέτρων κοπής βάσει μετρήσεων

 Παραδοτέο 23,24

Πειραματική επιβεβαίωση ολοκληρωμένου προσομοιωτικού μοντέλου

Λογισμικό ολοκληρωμένου προσομοιωτικού μοντέλου κατεργασίας φραιζαρίσματος συνεργαζόμενο με μετροτεχνικό σύστημα παρακολούθησης της κατεργασίας

Παραδοτέο 25 

Π.Ε.7

Δημοσιότητα – Διάδοση αποτελεσμάτων

Ανταλλαγή εμπειριών  και τεχνογνωσίας στο ερευνητικό πεδίο του παρόντος έργου, καθώς και διάδοση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα καθώς και στο βιομηχανικό κόσμο

Δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια

 Paper 1

Δικτυακός τόπος παρουσίασης του έργου και των αποτελεσμάτων του

 Papaer 2

 

 

1η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης

2η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγχειρίδιο χρήσης