Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα ΠΜ&ΜΤΓ ΤΕ

Για τη λήψη του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πραγματοποίηση, στο τελευταίο στάδιο των σπουδών, πρακτικής άσκησης έξι (6) μηνών στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε κατεύθυνσης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικούς φορείς (μέσω ΟΑΕΔ), σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου φορέα και μέσω του Γραφείου ΕΣΠΑ (τα προγράμματα ΕΣΠΑ πρακτικής άσκησης ανακοινώνονται από το αρμόδιο Γραφείο του Ιδρύματος)

Προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές του Τμήματος προκειμένου να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των εξής:

- Να βρίσκονται στο 8ο και πλέον εξάμηνο των σπουδών τους

- Να έχουν συμπληρώσει 160 Διδακτικές Μονάδες

- Να έχουν περάσει κατά περίπτωση οκτώ (8) από τα παρακάτω δέκα (10) μαθήματα:

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Δομικών έργων

αα Μάθημα Εξάμηνο Χαρακτηρισμός
1 Κατασκευές κτιρίων 4 ΜΕ
2 Στατική ΙΙ 4 ΜΕΥ
3 Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος ΙΙ 5 ΜΕ
4 Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις 5 ΜΕ
5 Μεταλλικές κατασκευές Ι 5 ΜΕ
6 Αντισεισμικός σχεδιασμός δομικών έργων 6 ΜΕ
7 Αρχιτεκτονική 6 ΜΕ
8 Ανάλυση κατασκευών σε Η/Υ 6 ΜΕ
9 Αποτύπωση, αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων 7 ΜΕ
10 Επισκευές-ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων 7 ΜΕ

Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Έργων υποδομής

αα Μάθημα Εξάμηνο Χαρακτηρισμός
1 Υδραυλική 3 ΜΕΥ
2 Υδρεύσεις-αποχετεύσεις 4 ΜΕ
3 Εδαφομηχανική 4 ΜΕΥ
4 Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιακή τεχνική 4 ΜΕ
5 Κατασκευές κτιρίων 4 ΜΕ
6 Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων 6 ΜΕ
7 Αρχιτεκτονική 6 ΜΕ
8 Οδοποιία ΙΙ 6 ΜΕ
9 Τεχνικά έργα οδοποιίας 7 ΜΕ
10 Περιβαλλοντική διαχείριση έργων 7 ΜΕ

Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών

αα Μάθημα Εξάμηνο Χαρακτηρισμός
1 Οικοδομική 3 ΜΕ
2 Στατική ΙΙ 4 ΜΕ
3 Κατασκευές κτιρίων 4 ΜΕ
4 Αρχιτεκτονική 5 ΜΕ
5 Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος ΙΙ 5 ΜΕ
6 Σιδηρές και ξύλινες κατασκευές 5 ΜΕ
7 Θεμελιώσεις 6 ΜΕΥ
8 Δυναμική των κατασκευών 6 ΜΕ
9 Αντισεισμικός σχεδιασμός δομικών έργων 7 ΜΕ
10 Επιλογή Γ 7 ΜΕ

Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών με επιθυμία απόκτησης του νέου πτυχίου

Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Δομικών έργων

αα Μάθημα
1 Κατασκευές κτιρίων
2 Στατική ΙΙ
3 Κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος ΙΙ
4 Θεμελιώσεις και αντιστηρίξεις (ΝΠΣ) ή Θεμελιώσεις (ΠΠΣ)
5 Μεταλλικές κατασκευές Ι (ΝΠΣ) ή Σιδηρές και Ξύλινες Κατασκευές Ι (ΠΠΣ)
6 Αντισεισμικός σχεδιασμός δομικών έργων
7 Αρχιτεκτονική
8 Ανάλυση κατασκευών σε Η/Υ (ΝΠΣ) ή Ειδικά κεφάλαια Στατικής (ΠΠΣ)
9 Αποτύπωση, αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων (ΝΠΣ) ή Αποτύπωση, παθολογία, αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων (ΠΠΣ)
10 Επισκευές-ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων

Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου: Έργων υποδομής

αα Μάθημα
1 Υδραυλική
2 Υδρεύσεις-αποχετεύσεις
3 Εδαφομηχανική
4 Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιακή τεχνική
5 Κατασκευές κτιρίων
6 Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων
7 Αρχιτεκτονική
8 Οδοποιία ΙΙ
9 Τεχνικά έργα οδοποιίας
10 Περιβαλλοντική διαχείριση έργων

Διαδικασία έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Ο σπουδαστής ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Παραλαμβάνει από τη Γραμματεία βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης

2. Αφού έρθει σε συνεννόηση με τον φορέα στον οποίο θα ασκηθεί συμπληρώνει τα έντυπα 11 και 12 καθώς και την ηλεκτρονική φόρμα που θα βρει εδώ.

3. Παραλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή (με email) τη Σύμβαση Εργασίας την οποία εκτυπώνει 3 φορές και την υπογράφει ο ίδιος καθώς και ο εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης.

4. Στη συνέχεια ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα παραπάνω έντυπα (11, 12 και σύμβαση) και παραλαμβάνει το βιβλιάριο της πρακτικής άσκησης καθώς και δύο αντίγραφα της σύμβασης εργασίας (για τον ίδιο και το φορέα)

5. Ο εργοδότης οφείλει το αργότερο μία μέρα πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τον φοιτητή να πραγματοποιήσει αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.

Σημείωση Στην περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ τότε μετά το βήμα 1 (βεβαίωση) έρχεται σε επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ακολουθεί αντίστοιχη διαδικασία που θα του υποδειχθεί από αυτό.

Προϋποθέσεις επιλογής φορέα άσκησης Πρακτικής Άσκησης

(Απόφαση αρ. 18/23.9.2016 Συνέλευσης Τμήματος)

1. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε γραφείο ιδιώτη Πολιτικού Δομικών Έργων ή σε γραφείο ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ή Μηχανικού Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕ υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο θα είναι τα Δομικά Έργα.

2. Η πρακτική άσκηση μπορεί να γίνει σε Τεχνικές Επιχειρήσεις (Τεχνικές Εταιρείες) ή σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δημοσίων Οργανισμών (Νομαρχίες, Δήμους ή ΔΕΚΟ) υπό την προϋπόθεση ότι στην Επιχείρηση (Εταιρεία) ή στην Τεχνική Υπηρεσία υπηρετεί Πολιτικός Δομικών Έργων ή Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός και το αντικείμενο θα είναι τα Δομικά Έργα. Τότε ο σπουδαστής, μαζί με τις 3 συμβάσεις, πρέπει να προσκομίζει σχετική βεβαίωση, η οποία θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του Πολιτικού Δομικών Έργων ή Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ ή Μηχανικού Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας ΤΕ που θα τον εποπτεύει στην πρακτική του άσκηση και ότι το αντικείμενο θα είναι τα Δομικά Έργα. Στις παραπάνω περιπτώσεις αρκεί η έγκριση του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ.

Παρατήρηση

Αναλυτικές πληροφορίες για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις επιχειρήσεις και τους φορείς Πρακτικής Άσκησης, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την αποζημίωση των ασκούμενων και γενικότερα όσα ζητήματα σχετίζονται με την Πρακτική Άσκηση έχουν συγκεντρωθεί και οργανωθεί από τον Καθ. Εφαρμογών του Τμήματος κ. Ελ. Παναγιωτόπουλο και μπορείτε να βρείτε εδώ

Κορυφή σελίδας