Το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

 • COMENIUS: Σχολική εκπαίδευση. Συμπράξεις σχολικών ιδρυμάτων.
 • ERASMUS: Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ευρωπαϊκή διαπανεπιστημιακή συνεργασία
 • GRUNDTVIG: Εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές οδοί. Σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας.
 • LINGUA: Διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών. Προαγωγή της εκμάθησης γλωσσών.
 • MINERVA: Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στον τομέα της εκπαίδευσης.

Γενικός στόχος του προγράμματος ERASMUS είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, μέσω δράσεων που θα υλοποιηθούν σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 126 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, Νοέμβριος 1993).

Η ενέργεια ERASMUS αποτελείται από τρεις αλληλοσυνδεόμενες επιμέρους δράσεις:
ERASMUS 1
: Ευρωπαϊκή Διαπανεπιστημιακή Συνεργασία
ERASMUS 2: Κινητικότητα Σπουδαστών και Καθηγητών πανεπιστημίων
ERASMUS 3: Θεματικά Δίκτυα


Οι ειδικοί στόχοι του ERASMUS είναι:

 • η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • η ενθάρρυνση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων
 • η κινητικότητα των διδασκόντων
 • η οργανωμένη κινητικότητα των σπουδαστών για να πραγματοποιήσουν μια αναγνωρισμένη περίοδο σπουδών
 • η από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών, η από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών CDs, IPs, PROG, PROG/MOD, TNPS, Masters.
 • η ανάπτυξη Εντατικών Γλωσσικών μαθημάτων ERASMUS (EILCs).
 • η παγίωση του ECTS - δηλαδή του Ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων μεταφερομένων σε όλη την κοινότητα, το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης (Νόμος του Κράτους 3374/ΦΕΚ189Α/2-8-2ΟΟ5, "Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη Εκπαίδευση - ECTS/DS).

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας για την απόκτηση της ιδιότητας του «σπουδαστή ERASMUS»

Οι σπουδαστές οι οποίοι πραγματοποιούν πρόγραμμα σπουδών σε πανεπιστήμιο εταίρο βάσει του Συμβολαίου Ιδρύματος, στο πλαίσιο της ενέργειας ERASMUS, θεωρούνται «σπουδαστές ERASMUS» εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ανταποκρίνονται στα σχετικά με την υπηκοότητα κριτήρια.
 • ο σπουδαστής να έχει ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών (Α+Β εξάμηνο) και να έχει περατώσει τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών κατά 80%
 • ο σπουδαστής να είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος έως και διδακτορικού τίτλου, που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
 • το Τμήμα να έχει υπογράψει συμφωνία για την αποστολή και υποδοχή συγκεκριμένου αριθμού σπουδαστών.
 • η περίοδος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής να διαρκεί από τρεις (3) το λιγότερο μήνες και να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
 • η περίοδος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος προέλευσης.
 • η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό να τυγχάνει πλήρους ακαδημαϊκής αναγνώρισης από το Πανεπιστήμιο αποστολής.
 • οι υποτροφίες καλύπτουν και την τοποθέτηση σε εργασία (πρακτική άσκηση) με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τοποθέτηση ακολουθείται ή προηγείται περιόδου σπουδών στο εξωτερικό τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας και αναγνωρίζεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης του σπουδαστή ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του.
 • τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια πρέπει να συμφωνήσουν για τον τομέα και το πρόγραμμα σπουδών που θα πρέπει να ακολουθηθεί πριν αναχωρήσει ο σπουδαστής για το πανεπιστήμιο υποδοχής. Στο τέλος της περιόδου σπουδών, το πανεπιστήμιο υποδοχής θα πρέπει να χορηγεί εγγράφως, στον εισερχόμενο σπουδαστή, βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και τα αποτελέσματα αυτών.
 • ο σπουδαστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων και άλλων τελών ή άλλων επιβαρύνσεων στο Ίδρυμα υποδοχής συνεχίζεται η καταβολή στο ακέραιο των εθνικών υποτροφιών και δανείων προς τους εξερχόμενους σπουδαστές.
 • ο σπουδαστής να γνωρίζει επαρκώς τη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα υποδοχής.

Δεν δικαιούνται υποτροφίας όσοι
-   έχουν τύχει υποτροφίας ERASMUS κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.
-   είναι ήδη πτυχιούχοι
-   ενδιαφέρονται για έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές

 

Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού

Οι στόχοι των δραστηριοτήτων κινητικότητας μελών του διδακτικού προσωπικού ERASMUS είναι:

 • Η παροχή στα μέλη του διδακτικού προσωπικού ευκαιριών επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης
 • Η ενθάρρυνση των πανεπιστημίων να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν το φάσμα και το περιεχόμενο των προσφερομένων κύκλων μαθημάτων
 • Η παροχή δυνατότητας σε σπουδαστές, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα κινητικότητας, να επωφεληθούν από τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη του διδακτικού προσωπικού πανεπιστημίων άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
 • Εδραίωση δεσμών μεταξύ ιδρυμάτων διαφόρων χωρών.
 • Η προαγωγή της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους.

Τα διδακτικά καθήκοντα συνήθως πρέπει να έχουν διάρκεια μίας εβδομάδας ή τουλάχιστον 8 διδακτικών ωρών, αλλά μπορεί να διαρκούν μέχρι και ένα εξάμηνο.

 

Έντυπα Erasmus

 

12 απαντήσεις στις 12 πιο συχνές ερωτήσεις

1. Σε ποιες χώρες μπορώ να πάω;
Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., τις χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία Λιχνεστάιν) και στις επιλέξιμες συνδεδεμένες χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία. Προϋπόθεση όμως είναι Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των χωρών αυτών να έχουν υπογράψει συμφωνία συνεργασίας στα πλαίσια του ERASMUS με το Τ.Ε.Ι. Σερρών.

2. Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ για να πάρω υποτροφία ERASMUS;
Πρέπει κατ' αρχήν να είστε σπουδαστές σε ένα από τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Nα έχετε συμπληρώσει το πρώτο έτος σπουδών (Α + Β εξάμ.) και να έχετε περατώσει το 80% των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Δεν θα πρέπει επίσης να έχετε λάβει άλλη υποτροφία ERASMUS στο παρελθόν.

3. Πόση διάρκεια έχει η υποτροφία ERASMUS;
Ανάλογα με το πρόγραμμα των σπουδών σας μπορείτε να πάτε στο εξωτερικό για μια περίοδο τριών έως δώδεκα μηνών. Συνήθως οι περισσότεροι σπουδαστές πηγαίνουν για πέντε έως έξι μήνες όσο δηλαδή διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μείνετε στο Ίδρυμα του εξωτερικού για 2 εξάμηνα, ακολουθείται ειδική διαδικασία για παράταση διαμονής, έγκαιρα και πάντοτε σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

4. Τι μπορώ να κάνω στο διάστημα αυτό;
Η περίοδος που θα διανύσετε στο εξωτερικό πρέπει να γνωρίζετε ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σπουδών σας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα, να κάνετε πτυχιακή εργασία ή και την πρακτική σας άσκηση.

5. Πώς αρχίζω τη διαδικασία;
Βασική προϋπόθεση για να αρχίσετε τη διερεύνηση για την λήψη της υποτροφίας είναι να έρθετε σε επαφή με τον υπεύθυνο του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η οποία θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το Ίδρυμα και τη χώρα που ταιριάζει με το περιεχόμενο των σπουδών σας και τα ενδιαφέροντα σας.

Αφού αποφασίσετε το Ίδρυμα στο οποίο θα θέλατε να πάτε, συμπληρώνετε μία αίτηση σε ειδικό έντυπο του ΙΚΥ το οποίο είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού των υποτροφιών ERASMUS με τη βοήθεια και του υπεύθυνου του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στη συνέχεια θα γίνει επικοινωνία τόσο με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής όσο και με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματος σας ώστε να συνταχθεί το λεγόμενο Learning Agreement οποίο θα αναφέρει τι ακριβώς πρόκειται να κάνετε και το οποίο αποστέλετε στο Ίδρυμα που θα πάτε, πριν την αναχώρηση σας. Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Σερρών δέχεται δύο φορές το χρόνο αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών που ενδιαφέρονται να τύχουν της υποτροφίας ERASMUS. 1) Τον Απρίλιο-Μάιο για όσους επιθυμούν να μεταβούν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για το χειμερινό εξάμηνο και 2) Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το εαρινό εξάμηνο. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται έγκαιρα και τοιχοκολλούνται στα τμήματα των Σχολών.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται από αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας.

Καθ' όλη τη διάρκεια όμως του ακαδημαϊκού έτους μπορείτε να επισκέπτεσθε το γραφείο και να σας δίδονται από τον υπεύθυνο πληροφορίες αναλυτικά για το Πρόγραμμα και για τα Πανεπιστήμια Υποδοχής.

6. Τι γίνεται με την ξένη γλώσσα;
Οπωσδήποτε χρειάζεται να γνωρίζετε αρκετά καλά τη γλώσσα της χώρας την οποία θα επισκεφθείτε ή την γλώσσα την οποία θα γίνονται τα μαθήματα και οι διάφορες επαφές.

Συνηθέστερη η αγγλική γλώσσα είναι αυτή η οποία θεωρείται απαραίτητη ακόμα και σε χώρες όπως η Γερμανία ή Γαλλία εφόσον πρόκειται για πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση αλλά όχι για παρακολούθηση μαθημάτων.

Συνήθως η επάρκεια της γνώσης στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται από τυχόν πιστοποιητικά που έχετε καθώς και από την 3ε3αίωση του αρμόδιου υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος σας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας στη χώρα υποδοχής πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Η δραστηριότητα αυτή αφορά ειδικές υποτροφίες γλωσσικής προετοιμασίας (EILCS) οι οποίες αφορούν τις χώρες με τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες (Βέλγιο, Πορτογαλία, Ολλανδία, Δανία, Φιλανδία κ.λπ.) και δίδονται από το ΙΚΥ μέσω του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων το οποίο ανακοινώνει τις υποτροφίες αυτές και τις σχετικές οδηγίες.

7. Πώς εξασφαλίζεται n στέγαση;
Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. σε συνεργασία με το αντίστοιχο γραφείο του Ιδρύματος Υποδοχής και εφόσον έχετε επιλεγεί για υποτροφία ERASMUS, φροντίζει να έχει εξασφαλιστεί στέγη για σας πριν την αναχώρηση σας είτε σε φοιτητικές εστίες είτε σε κατάλληλα ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνήθως κοντά στο χώρο εργασίας σας.

8. Πόσα χρήματα θα πάρω;
Η πιο σημαντική ερώτηση!!!

Tα χρηματικά ποσά που δίδονται στους σπουδαστές-υποτρόφους ERASMUS αποτελούν απλά μια επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση για να καλυφθούν τα επιπλέον έξοδα που θα έχετε να αντιμετωπίσετε κατά την παραμονή σας στο εξωτερικό. Tα ποσά κανονίζονται κάθε χρόνο από το ΙΚΥ, τον εθνικό φορέα SOCRATES, και υπάρχουν δύο κατηγορίες τροφείων ανάλογα με τη χώρα προορισμού.

Α′ ΖΩΝΗ: Όλες οι Ευρωπαϊκές Χώρες πλην των συμπεριλαμβανόμενων στη ζώνη Β' 310 ευρώ το μήνα.

Β′ ΖΩΝΗ: Σκαδιναβικές χώρες, Βαλτικές χώρες, Ισλανδία 380 ευρώ το μήνα. Tα χρήματα αυτά τα παίρνετε μέσω τραπέζης σε συνάλλαγμα, πριν την αναχώρηση σας και καλύπτουν όλη την περίοδο της παραμονής σας στο εξωτερικό. Για τους φοιτητές / καθηγητές με σοβαρές αναπηρίες χορηγείται επιπλέον οικονομική ενίσχυση (500 ευρώ το μήνα για τους φοιτητές και 800 ευρώ την 1η εβδομάδα για τους καθηγητές.

9. Ασφάλεια;
Πριν την αναχώρηση σας θα πρέπει να φροντίσετε να πάρετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα των γονέων σας, η οποία καλύπτει τις ανάγκες για ιατρική περίθαλψη στις χώρες της Ε.Ε.

10. Τί κάνω όταν φτάσω εκεί;
Κάθε πανεπιστήμιο έχει τις δικές του διαδικασίες υποδοχής και εξυπηρέτησης σπουδαστών ERASMUS. To αντίστοιχο γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο πανεπιστήμιο υποδοχής είναι υπεύθυνο για σας και πρόθυμο να σας επιλύσει κάθε σας πρόβλημα. Πάντοτε πρέπει να υπάρχει επαφή με τον υπεύθυνο του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Σερρών και με τους υπεύθυνους καθηγητές του τμήματος σας. Ειδικότερα n υπεύθυνη του γραφείου επιδιώκει την επικοινωνία (με email) με τους σπουδαστές για να τους βοηθά σε κάθε τους βήμα.

11. Θα μου αναγνωρισθούν τα μαθήματα;
Αυτό είναι ένα καίριο ερώτημα που απασχολεί όλους τους εξερχόμενους σπουδαστές.

Στο Τ.Ε.Ι. Σερρών εξασφαλίζεται σε όλους τους σπουδαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS π πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Πριν από την αναχώρηση του ο σπουδαστής επιλέγει με τη βοήθεια του αρμόδιου καθηγητή τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο εξωτερικό από το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής, το περιεχόμενο των οποίων συμφωνεί με τα μαθήματα του στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος του. Το πρόγραμμα αυτό αποτυπώνεται -εκτός από το Learning Agreement- στην αίτηση του φοιτητή που παρέχει το ΙΚΥ και υπογράφεται και από τον Προϊστάμενο του τμήματος του. Κατά την επιστροφή του ο σπουδαστής πρέπει να έχει μαζί του από το Ίδρυμα Υποδοχής: 1. Certification (Βεβαίωση για την περίοδο σπουδών), 2. Transcript of records (Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας), 3. Confidential Supervisor's report. Tα δύο πρώτα κατατίθενται από το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μαζί με αίτηση του σπουδαστή, στο συμβούλιο του αντίστοιχου τμήματος για την αναγνώριση των μαθημάτων του. Καλό θα είναι ο σπουδαστής να φέρει μαζί του οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα του εξωτερικού, εργασίες κ.α., καθώς και την ύλη επακριβώς που διδάχθηκε. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται η ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου στο Ίδρυμα Υποδοχής - από τη στιγμή βέβαια που ο σπουδαστής περάσει - τα μαθήματα του επιτυχώς, τα μαθήματα του αναγνωρίζονται και βαθμολογούνται.

12. Γιατί να πάω; Αξίζει τον κόπο;
Τελικά, ΝΑΙ αξίζει τον κόπο!!!
Ίσως οι πρώτες εβδομάδες να είναι λίγο δύσκολες... Μετά όμως όλα αλλάζουν! Γνωρίζεστε με νέους ανθρώπους, συμφοιτητές και συμφοιτήτριες από όλη την Ευρώπη, κάνετε φίλους. Μπαίνετε στο πνεύμα ενός εκπαιδευτικού συστήματος, αποκτάτε αξιόλογες εμπειρίες στα θέματα της εκπαίδευσης και του κοινωνικού σας περίγυρου, γνωρίζετε τον πολιτισμό της χώρας που σας φιλοξενεί, τον τρόπο ζωής και την φιλοσοφία της και γενικά ξεπερνάτε όλους τους ενδοιασμούς μιας μετακίνησης, παραμονής και φοίτησης σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Όσοι σπουδαστές και σπουδάστριες γύρισαν στο Τ.Ε.Ι. Σερρών μετά από μια τέτοια εμπειρία δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους και γίνεται ολοφάνερη η αλλαγή που έχει συντελεστεί στα άτομα αυτά. Έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά και διαθέτουν μεγαλύτερη ευρύτητα πνεύματος και γνώσεων. Αυτές οι ιδιότητες τους καθιστούν και περισσότερο ικανούς για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις που χρειάζονται στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Οι ευκαιρίες και οι γνωριμίες που θα κάνετε κατά τη διάρκεια της εξάμηνης παραμονής σας στο εξωτερικό σας δίνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (γλώσσα και επιστημονικές γνώσεις) αλλά και την πρόθεση να προχωρήσετε σε μεταπτυχιακές σπουδές. Οι περισσότεροι σπουδαστές ERASMUS έχουν συνεχίσει και συνεχίζουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ (MSc) αλλά και Διδακτορικού (PhD).

Μετά λοιπόν από τα παραπάνω συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε όλους εσάς, σπουδαστές και σπουδάστριες του Τ.Ε.Ι. Σερρών να μην αφήσετε να χαθεί αυτή n ευκαιρία που σας δίνεται με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS για να ζήσετε έντονα μια εμπειρία ζωής, μια εμπειρία που θα αποβεί πολύ σπουδαία και σημαντική τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την κοινωνική και προσωπική σας εξέλιξη.

Σε πρόσφατο άρθρο της Imtemational Herald Tribune αποκαλούνται οι 1,2 εκατομμύρια νέοι στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να σπουδάσουν στην Ευρώπη στα πλαίσια των φοιτητικών ανταλλαγών ERASMUS ως "ΓΕΝΙΑ ERASMUS". Σύμφωνα με το άρθρο, αυτοί οι νέοι, που αποτελούν την "ΓΕΝΙΑ ERASMUS", αισθάνονται πλέον Ευρωπαίοι, μιλούν πολλές γλώσσες, αποκτούν πολυπολιτισμική κουλτούρα και αυτό ακριβώς τους βοηθάει να δημιουργήσουν μια κοινή Ευρωπαϊκή Ταυτότητα. 

 

ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
στο T.E.I. Σερρών

ECTS
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εκπαιδευτικών Μονάδων
Το πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί σε όλα τα τμήματα του T.E.I. Σερρών και αφορά την αναγνώριση πιστωτικών ακαδημαϊκών μονάδων στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που συνεργάζονται με το T.E.I. Σερρών.

LEONARDO DA VINCI
To Πρόγραμμα χρηματοδοτεί σπουδαστές για θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης στις χώρες της Ε.Ε.
α) ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ S: 3μηνη πρακτική άσκηση σπουδαστών.
b) ΛΕΟ-ΘΕΣΕΙΣ G: 3μηνη ή 6μηνη εργασία νέων πτυχιούχων.

Για το πρόγραμμα αυτό το Τ.Ε.Ι. Σερρών συνεργάζεται με το Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teiath.gr