Στόχοι του γραφείου

  • να παρακολουθεί, συγκεντρώνει και μεριμνά για τη διάδοση πληροφοριών σχετικών με εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε.Ε. προς την εκπαιδευτική κοινότητα του ΤΕΙ.
  • να υποβάλει στην EMS/KY και στην Ε.Ε. αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Ιδρύματος των προγραμμάτων ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ERASMUS, LEONARDO και άλλων να συνδράμει και να διευκολύνει την εκπαιδευτική κοινότητα, με στόχο την υπογραφή νέων συμφωνιών, τη βελτίωση των παλαιοτέρων και την επέκταση τους.
  • να μεριμνά και να συνδράμει στην οργάνωση της κινητικότητας των σπουδαστών OMS, να εξασφαλίσει επαρκή πληροφόρηση με τα Ιδρύματα υποδοχής, σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τη φοίτηση, τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης.
  • να μεριμνά για την υποδοχή των εισερχομένων αλλοδαπών σπουδαστών και να εξασφαλίζει άνετες συνθήκες διαβίωσης και προσαρμογής.
  • να οργανώσει ημερίδες πληροφόρησης με σκοπό την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και σπουδαστών.
  • να επιμεληθεί της σύνταξης και έκδοσης πληροφοριακού υλικού για την προβολή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιεί το ΤΕΙ Σερρών.
  • να συνδράμει στην οργάνωση μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας και μαθημάτων διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στους εισερχόμενους σπουδαστές.
  • να διευκολύνει τις Γραμματείες των τμημάτων σε διαδικαστικά θέματα των εισερχομένων και εξερχόμενων σπουδαστών ERASMUS.