Πίνακες Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

E-mail Εκτύπωση PDF

Πίνακες Αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

 

Σέρρες, Τρίτη 28-08-2018.

Στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ καθώς στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ αναρτήθηκαν οι πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως κατατέθηκαν από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (Δημήτριος Βαρσάμης Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής και Σπυρίδων Καζαρλής Καθηγητής), η οποία ορίστηκε σύμφωνα με το υπ.΄ αριθμ. Πρακτικό 12/20-06-2018 /θέμα 3ο της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι «εκτός αξιολογικής κατάταξης» υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας ανά γνωστικό αντικείμενο.

Ειδικά ο/η υποψήφιος/α με αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ΑΚ-299303 δεν αξιολογήθηκε διότι σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη «Οι υποψήφιοι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι μπορούν να επιλέξουν μέχρι τέσσερα (4) γνωστικά πεδία ανά ακαδημαϊκό τμήμα» αλλά ο/η συγκεκριμένος/η, με την αίτησή του στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, επέλεξε δέκα (10) γνωστικά πεδία/αντικείμενα.

Οι πίνακες με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων υπάρχουν σε έντυπη μορφή  στην Γραμματεία του Τμήματος και είναι προσβάσιμοι στους υποψήφιους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος, τυχόν ενστάσεις κατά των πινάκων, μέχρι και την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας λήξης των ενστάσεων, δεν θα εξετάζεται για κανέναν απολύτως λόγο, υπόμνημα ή ένσταση, τυχόν δε υποβληθέν απορρίπτεται ως  απαράδεκτο.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

 


Από την Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Τηλ: 23210-49341

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες