Ιστορία Τμήματος

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών ιδρύθηκε το 1999 και δέχεται σπουδαστές από το ακαδημαϊκό έτος 1999 - 2000. Μέχρι σήμερα έχουν εισαχθεί στο Τμήμα περισσότεροι από 2.500 σπουδαστές. Η βάση εισαγωγής από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Τμήμα είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των Τ.Ε.Ι. της χώρας.

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για παροχή άρτιας εκπαίδευσης σε μια επιστημονική περιοχή που επηρεάζεται άμεσα από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, κύριος στόχος του Τμήματος είναι το πρόγραμμα σπουδών να ικανοποιεί τις ανάγκες αυτές, και παράλληλα να εφαρμόζονται μέτρα για την περαιτέρω ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών διαρκώς αναβαθμίζεται με την εργαστηριακή εμπειρία να έχει τον πρώτο λόγο.

 

Σημαντικός σταθμός στην ιστορία του Τμήματος ήταν το έτος 2002 όταν επανδρώθηκε με τα πρώτα εννέα μόνιμα μέλη ΕΠ. Σήμερα το Τμήμα λειτουργεί με 14 εκλεγμένα μέλη ΕΠ ενώ το διδακτικό του έργο   επικουρείται από πολλούς Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες.

 

Το 2003 το Τμήμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ (Γ' ΚΠΣ) καθώς εγκρίθηκε το έργο «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών» και εντάχθηκε στην κατηγορία πράξεων 2.2.2.γ, «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», της Ενέργειας 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», του Μέτρου 2.2 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ». Στόχος του έργου ήταν η επικαιροποίηση του Πρόγράμματος Σπουδών προτείνοντας τη δημιουργία κατευθύνσεων, τη διεύρυνση των κοινών μαθημάτων, την αύξηση του αριθμού των διδασκόντων, τη δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων, την εισαγωγή νέων τρόπων εξέτασης και τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους σπουδαστές.

 

Η εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2005-2006. Η εμπειρία των δύο πρώτων χρόνων εφαρμογής του συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε από τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Σημειώνεται ότι το Π.Σ. ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με αντικείμενο ζωντανό και διαρκώς εξελισσόμενο, όπως αυτό της Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν μπορεί να παραμένει στάσιμο. Νέες ιδέες αναδύονται συνεχώς και οι αλληλεπιδράσεις με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την αγορά εργασίας, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τους σπουδαστές του Τμήματος λειτουργούν ως καταλύτες για τη διαρκή ανανέωση του Π.Σ. και την επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων που προσφέρονται σε αυτό.

 

Το Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι από τα πρώτα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που συμμετείχε εθελοντικά στη διαδικασία της αξιολόγησης έχοντας θεσπίσει μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας από το 2008. Το Τμήμα υπέβαλε την πρώτη έκθεση αυτοαξιολόγησής του το 2009 και αναμένει την έλευση της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης.

 

Στρατηγικός στόχος του Τμήματος είναι η διατήρηση του υψηλού εκπαιδευτικού και ερευνητικού επιπέδου, ο έλεγχος της ποιότητας των σπουδών και η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση με την ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες