Διοίκηση Επιχειρήσεων

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    2 θεωρία

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Α΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  

Διδακτικές μονάδες: 3

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξουν οι σπουδαστές ένα δομημένο εννοιολογικό υπόβαθρο το οποίο θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν την λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών και να μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές, τις ιδέες και τις τεχνικές του Management. Αποκτούν τις γνώσεις που θα χρειασθούν σαν μέλη επιχειρήσεων ή επιχειρηματίες.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 

 • Οικονομικοί Οργανισμοί ( έννοια – όροι – διακρίσεις).
 • Η επιχείρηση ως μορφή Οικονομικού Οργανισμού.
 • Τα συστατικά μέρη της επιχείρησης.
 • Το περιβάλλον της επιχείρησης.
 • Διακρίσεις των επιχειρήσεων.
 • Επιχειρηματικές λειτουργίες.
 • Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης.
 • Η έννοια και το περιεχόμενο του Management.
 • Η υποκινητική λειτουργία του Management.
 • Οι βασικές αρχές και λειτουργίες του Management.
 • Οι σύγχρονες τάσεις στην Οργάνωση και Διοίκηση.
 • Ο ρόλος των Διοικητικών στελεχών στα διάφορα επίπεδα Διοίκησης.
 • Πληροφοριακά συστήματα Διοίκησης.
 • Έννοια και σημασία της επικοινωνίας.
 • Η διαδικασία της επικοινωνίας.
 • Μέθοδοι επικοινωνίας.
 • Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία και αντιμετώπισή τους.
 • Επιχειρησιακή επικοινωνία.
 • Επικοινωνία Ομάδων.

 

 

 

Βασική Βιβλιογραφία:

‘‘ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ’’

Κ. Τζωρτζάκης, Α. Τζωρτζάκη

Rosili, ΑΘΗΝΑ 2002

ISBN: 860-85749-3-5

 

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες