Φυσική ΙΙ

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    2 θεωρία + 2 εργαστήριο

Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Β΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Φυσική Ι 

Διδακτικές μονάδες:                         4

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα έχει σκοπό να παράσχει στον σπουδαστή τις βασικές γνώσεις της φύσης και των ιδιοτήτων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα φαινόμενα που έχουν ιδιαίτερη σημασία στις επικοινωνίες όπως εκπομπή και απορρόφηση των ακτινοβολιών, ανάκλαση, συμβολή και περίθλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων καθώς και στην λειτουργία βασικών οπτοηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται σήμερα στις επικοινωνίες.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο σπουδαστής το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο που σχετίζεται με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει, στα ανώτερα  εξάμηνα, πιο ειδικά μαθήματα  που σχετίζονται με τις επικοινωνίες, ιδιαίτερα της ασύρματες.

Περίγραμμα μαθήματος:

  • Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Βασικά κυκλώματα ηλεκτρικών ταλαντώσεων. Κυκλώματα LC και RLC
  • Εξισώσεις Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα ως λύση των εξισώσεων Maxwell. Ενέργεια ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παραγωγή κυμάτων από κεραία. Διάδοση κυμάτων.
  • Κλασική οπτική. Ανάκλαση, διάθλαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ολική ανάκλαση. Διηλεκτρικοί κυματοδηγοί, οπτικές ίνες.
  • Κυματική οπτική. Πόλωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Συμβολή κυμάτων. Στάσιμα κύματα. Φαινόμενο Doppler. Περιγραφή λειτουργίας Radar Doppler. Περίθλαση του φωτός.
  • Σωματιδιακή φύση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Φαινόμενο Compton. Εκπομπή και απορρόφυση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων  από την ύλη.
  • Ειδικά θέματα οπτοηλεκτρονικής. Φωτοδίοδοι. Φωτοστοιχεία. Αρχές λειτουργίας Laser.

Βασική Βιβλιογραφία:

Φυσική ΙΙ, Διδακτικές σημειώσεις, Χρήστος Βοζίκης, ΤΕΙ Σερρών, 2000

Σημειώσεις για το Εργαστήριο του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ, Χρήστος Βοζίκης, ΤΕΙ Σερρών, 2002

Physics for Scientist and Engineers, Serway, R., Sounders College Publishing, 1990, Ελληνική μετάφραση υπό του Καθ. Ρεσβάνη Λ., εκδόσεις Γ. Κορφιάτη

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες