Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

E-mail Εκτύπωση PDF
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    2 θεωρία + 2 εργαστήριο
Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Γ΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  

Διδακτικές μονάδες: 4

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Η εξοικείωση του σπουδαστή με τις νέες έννοιες και τα χαρακτηριστικά της αντικειμενοστραφούς προσέγγισης στον προγραμματισμό, έτσι ώστε να μπορεί να αναπτύξει  μία πλήρη αντικειμενοστραφή εφαρμογή με τη γλώσσα C++.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, βασικές έννοιες (αντικείμενα, κλάσεις, κληρονομικότητα, επαναχρησιμοποίηση, πολυμορφισμός)
 • Αντικείμενα και κλάσεις, συναρτήσεις εγκατάστασης, συναρτήσεις αποσύνδεσης
 • Αντικείμενα σαν ορίσματα συναρτήσεων, συναρτήσεις εγκατάστασης με υπέρβαση, επιστροφή αντικειμένων από συναρτήσεις
 • Πίνακες, πίνακες σαν δεδομένα μελών κλάσεων, πίνακες αντικειμένων
 • Υπερφόρτωση τελεστών, ορίσματα τελεστών, τιμές επιστροφής τελεστών, υπερφόρτωση δυαδικών τελεστών (αριθμητικοί τελεστές, τελεστές σύγκρισης, τελεστές απόδοσης τιμής)
 • Μετατροπή δεδομένων, μετατροπές μεταξύ βασικών τύπων, μετατροπές μεταξύ αντικειμένων και βασικών τύπων, μετατροπές μεταξύ αντικειμένων διαφορετικών κλάσεων
 • Κληρονομικότητα, παράγωγη και βασική κλάση, προσπέλαση μελών βασικής κλάσης, συναρτήσεις εγκατάστασης της παράγωγης κλάσης, υπερφόρτωση συναρτήσεων-μελών
 • Ιεραρχίες κλάσεων, αφηρημένη βασική κλάση, συναρτήσεις εγκατάστασης και συναρτήσεις μέλη
 • Δημόσια και ιδιωτική κληρονομικότητα, συνδυασμοί προσπέλασης, καθοριστές προσπέλασης
 • Επίπεδα κληρονομικότητας, πολλαπλή κληρονομικότητα, περιεκτικότητα, κλάσεις μέσα σε κλάσεις
 • Δείκτες, οι τελεστές new και delete, δείκτες για αντικείμενα, αναφορά σε μέλη, πίνακες δειτών προς αντικείμενα
 • Υπερβατικές συναρτήσεις, φίλες συναρτήσεις, στατικές συναρτήσεις, ο δείκτης this
 • Αρχεία και ρεύματα, είσοδος/έξοδος αντικειμένων, δείκτες αρχείων.

Βασική Βιβλιογραφία:

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός

Διδακτικές σημειώσεις, Ευάγγελος Ούτσιος

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με την Turbo C++

Robert Lafore

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

ISBN: 960-209-159-2

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

Bjerne Stroustrup

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

ISBN: 960-332-142-7

C++ Προγραμματισμός 

Δ. Κυτάγιας ΕΠΕ

ISBN: 960-7344-77-4

Η βίβλος της C++ Primer Plus 

Stephen Prata

Sams Publishing

Β.Γκιούρδας

ISBN: 960-520-202-6

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες