Σήματα & Συστήματα

E-mail Εκτύπωση PDF
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Γ 

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μαθηματικά Ι & ΙΙ 

Διδακτικές μονάδες: 5 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Ο στόχος του μαθήματος είναι  η μελέτη σημάτων και συστημάτων συνεχούς χρόνου. Έτσι, παρουσιάζονται οι βασικοί τρόποι περιγραφής σημάτων, η μοντελοποίηση των δομικών στοιχείων συστημάτων αλλά και η ανάλυση γραμμικών συστημάτων που αποτελούνται από τα στοιχεία αυτά. Η ανάλυση αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια διαφορικών εξισώσεων, διαγραμμάτων, γράφων ροής σημάτων, του συνελικτικού ολοκληρώματος, των μεταβλητών κατάστασης και της συνάρτησης μεταφοράς. Επίσης, εισάγεται η έννοια της δειγματοληψίας σήματος και οι βασικές αρχές που την διέπουν. Προσφέρεται έτσι στον φοιτητή η απαραίτητη εννοιολογική γεφύρωση με τα σήματα διακριτού χρόνου και την ψηφιακή επεξεργασία σήματος.   

Περίγραμμα μαθήματος:

Τύποι και μαθηματική περιγραφή σημάτων

Ορθογωνικές συναρτήσεις κι αναπαράσταση σημάτων με αυτές

Περιοδικά σήματα, σειρές Fourier, Μετασχηματισμός Fourier. Φάσματα πλάτους και φάσης.

Ο μετασχηματισμός Laplace και ο αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace

Γραμμικά συστήματα συνεχούς χρόνου.

Ιδιότητες και μοντελοποίηση συστημάτων.

Συνέλιξη σημάτων. Κρουστική απόκριση συστήματος.

Χαρακτηριστικά γραμμικών συστημάτων (φίλτρων)

Διαμορφωμένα σήματα

Μετασχηματισμοί στο πεδίο των μιγαδικών αριθμών. Ο μετασχηματισμός Hilbert

Συνάρτηση μεταφοράς γραμμικών συστημάτων.

Δειγματοληψία σημάτων

Βασική Βιβλιογραφία:

  1. Σήματα και συστήματα, Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2003

Συμπηρωματική Βιβλιογραφία:

  1. Kamen, E., and Heck, B., Fundamentals of Signals and Systems Using the Web and MATLAB, Prentice Hall, 2nd edition, ISBN: 0130172936, 2000.
  2. Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., Hamid, S., and Hamid, S. N., Signals & Systems, Prentice Hall, 2nd edition, ISBN: 0138147574, 1996.
  3. A.Papoulis, Signal Analysis, Mc GRAW – HILL BOOK COMP. (1977), ISBN: 0-07-048460-0
  4. Hsu, H. P., and Hse, H. P., Shaum’s Outline of Signals and Systems, McGraw-Hill Trade, ISBN: 0070306419, 1995.
  5. Poularikas, A. D., and Seely, S., Signals & Systems, PWS-Kent Publishing Company, 2nd edition, 1991.
 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες