Επικοινωνίες Ι

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    3 θεωρία + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Δ΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στα πλαίσια των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μαθηματικά, Ανάλυση Κυκλωμάτων 

Διδακτικές μονάδες: 6 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα εισαγάγει στο φοιτητή τις βασικές έννοιες αναφορικά στην προετοιμασία, οργάνωση και μετάδοση της πληροφορίας μεταξύ των δύο άκρων ενός συστήματος επικοινωνίας. Έτσι, έννοιες όπως το καταλαμβανόμενο εύρος ζώνης, ο ηλεκτρικός θόρυβος, οι διαδικασίες της διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης, τα χαρακτηριστικά διατάξεων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση κι υλοποίηση πομπών και δεκτών συστημάτων επικοινωνιών αποτελούν αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος. 

Περίγραμμα μαθήματος:

  •  

Δομικά στοιχεία συστήματος επικοινωνιών.

Ηλεκτρικός θόρυβος και πρακτικός χειρισμός του σε διατάξεις δεκτών.

Εύρος ζώνης πληροφορίας, σειρές και μετασχηματισμός Fourier.

Συνάρτηση μεταφοράς και απόκριση συχνότητας.

Απλά αναλογικά φίλτρα.

Ταλαντωτές.

Διαμόρφωση κατά πλάτος (ΑΜ). Μονοπλευρικές επικοινωνίες.

Πομποί ΑΜ.

Δέκτες ΑΜ.

Διαμόρφωση γωνίας (FM και PM).

Πομποί FM.

Δέκτες FM.

Δειγματοληψία και μετατροπή αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά.

Διαμόρφωση παλμού (PAM)

Βασική Βιβλιογραφία:

  1. Παπατσώρης, Α. Δ., Επικοινωνίες Ι, Διδακτικές σημειώσεις, Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών, 2003.
  2. Haykin, S., Communication Systems, John Wiley & Sons, ISBN: 0471178691, 4th edition, 2001.
  3. Taub, H., and Schilling, D. L., Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Εκδόσεις A. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
  4. Lathi, B. P., Modern Digital and Analog Communications Systems, Oxford University Press, ISBN: 0195110099, 3rd edition, 1998.
  5. Couch, L, Digital and Analog Communication Systems, Prentice Hall, ISBN: 0130812234, 6th Edition, 2001.
 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες