Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική (ΔΟΝΑ ΙΙ)

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    2 θεωρία

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         5

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  

Διδακτικές μονάδες: 3 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Η μετάδοση των βασικών γνώσεων της Νομικής Επιστήμης και, παράλληλα, η εισαγωγή σε ένα νέο κλάδο του Δικαίου, το Δίκαιο Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που σχετίζεται άμεσα με το γνωστικό αντικείμενο του Τεχνολόγου Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η άσκηση κάθε δραστηριότητας στη σημερινή κοινωνία διέπεται από δεσμευτικούς νομικούς κανόνες ,τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλει να μαθαίνει ,γνωρίζοντας έτσι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τους κανόνες αυτούς. Η ύλη του μαθήματος ενημερώνεται με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Η διδασκαλία αποσκοπεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα νομικής φύσεως που αναμένεται να έχουν οι σπουδαστές, καθώς επίσης να τους δώσει εναύσματα παραπέρα έρευνας σε ειδικά θέματα που τους απασχολούν.

Περίγραμμα μαθήματος:

 

  • Εισαγωγή στο δίκαιο και στη νομοθεσία. Βασικά στοιχεία και ορισμοί.
  • Ερμηνεία του δικαίου και της νομοθεσίας.
  • Η έρευνα νομικών πηγών με μέσα πληροφορικής. EDI – Electronic Data Interchange.
  • Τα θεμελιώδη δικαιώματα σε σχέση με το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες
  • Η δικαστική επίλυση των διαφορών. Το ελληνικό δικαιοδοτικό σύστημα.
  • Βασικά στοιχεία Αστικού Δικαίου.
  • Βασικά στοιχεία Ποινικού Δικαίου.
  • Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

 

 

Βασική Βιβλιογραφία:

  1. Παπαδόπουλος Ν., Στοιχεία Δικαίου, Διδακτικές σημειώσεις, Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ΤΕΙ Σερρών, 2003.

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες