Αναγνώριση Προτύπων - Νευρωνικά Δίκτυα

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    3 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Ε΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  

Διδακτικές μονάδες: 6

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Η αναγνώριση προτύπων αποτελεί βασικό βήμα για την μετάβαση από τις έξυπνες μηχανές στις νοήμονες. Οι σπουδαστές διδάσκονται τις βασικές έννοιες, τα μαθηματικά μοντέλα και  τις μεθόδους του κλάδου. Γνωρίζουν τις προκλήσεις του χώρου και αποκτούν το βασικό υπόβαθρο για περαιτέρω επιστημονικό και ερευνητικό έργο. Στο εργαστηριακό μέρος υλοποιούν νευρωνικούς και μη ταξινομητές με προγραμματισμό η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.

 

Περίγραμμα μαθήματος:

 

  • Εισαγωγή, στόχοι και σημασία της αναγνώρισης προτύπων. Συλλήψεις και συμβάντα. Πρότυπα και χαρακτηριστικά,. τάξεις και συγκεντρώσεις. Διανυ-σματική περιγραφή Προτύπων.
  • Ισότητα και Ομοιότητα Προτύπων. Αποστάσεις και Εσωτερικό Γινόμενο. Πίνακας Μεταβλητότητας.
  • Προσδιορισμός Συγκεντρώσεων και Τάξεων. Εκπαίδευση με και χωρίς επόπτη. Ταξινόμηση και Ταξινομητές. Γραμμικές Διακριτικές Συναρτήσεις.
  • Γραμμικοί ταξινομητές, νευρωνικά δίκτυα perceptron.
  • Μη γραμμικά προβλήματα ταξινόμησης. Νευρωνικά δίκτυα back propagation.
  • Στατικές Μέθοδοι Ταξινόμησης. Κανόνας Απόφασης του Βayes. Κανόνας του κοντινότερου γείτονα.
  • Εκπαίδευση Χωρίς Επόπτη. Προσδιορισμός Συγκεντρώσεων. Μέθοδος της αλυσίδας. Αυτοοργανούμενοι πίνακες χαρακτηριστικών. Νευρωνικό δίκτυο Kohonen.
  • Αξιολόγηση και επιλογή χαρακτηριστικών. Ανάλυση κύριων συνιστωσών. Εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων με τον κανόνα του Ηebb.
  • Εφαρμογές.

 

 

Βασική Βιβλιογραφία:

  1. Αναγνώριση προτύπων – Νευρωνικά δίκτυα, ΤΕΙ Σερρών 2003.

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

1.“NEURAL NETWORKS”

Simon Haykin

Macmillan College Publishing Company Inc.

ISBN: 0-02-352761-7

2.“Neural Network Architectures”

Judith Dayhott

VAN NOSTRAND REINHOLD

ISBN: 0-442-20744-1

3.“RATTERN RECOGNITION”

Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroubas

Academic Press

ISBN: 0-12-686140-4

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες