Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:            3 θεωρία + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:            ΣΤ

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα:  

Διδακτικές μονάδες: 7

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Να αποκτήσουν οι σπουδαστές το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την κατανόηση κα το χειρισμό απλών και σύνθετων δομών δεδομένων, την εξοικείωση και χρήση γνωστών αλγορίθμων και την ανάπτυξη νέων αλγορίθμων κατάλληλων για την επίλυση προβλημάτων με Η/Υ.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Βασικές έννοιες αλγορίθμων, βασικές αλγοριθμικές δομές
 • Ανάλυση αλγορίθμων (επίδοση αλγορίθμων, ορθότητα αλγορίθμων, πολυπλοκότητα αλγορίθμων).
 • Βασικές έννοιες πινάκων, αποθήκευση πινάκων, ειδικές μορφές πινάκων
 • Αναδρομή
 • Αναζήτηση, σειριακή αναζήτηση, δυαδική αναζήτηση

 • Ταξινόμηση, ταξινόμηση με απευθείας επιλογή, ταξινόμηση με απευθείας εισαγωγή, ταξινόμηση φυσαλίδας, γρήγορη ταξινόμηση

 • Γραμμικές λίστες, σειριακές λίστες (στοίβα, ουρά)
 • Συνδεδεμένες λίστες (απλή συνδεδεμένη λίστα, στοίβα ως συνδεδεμένη λίστα, ουρά ως συνδεδεμένη λίστα)
 • Δένδρα, δυαδικά δένδρα, μέθοδοι διάσχισης δυαδικού δένδρου (προδιατεταγμένη μέθοδος, ενδοδιατεταγμένη μέθοδος, μεταδιατεταγμένη μέθοδος)
 • B-trees, Tries
 • Γράφοι, μέθοδοι αναπαράστασης γράφων, μέθοδοι διάσχισης γράφων (αναζήτηση με προτεραιότητα Βάθους, αναζήτηση με προτεραιότητα Πλάτους), το πρόβλημα του συντομότερου μονοπατιού

 • Πίνακες κατακερματισμού, συγκρούσεις, ανοιχτή διευθυνσιοδότηση, ξεχωριστή σύνδεση

 

Βασική Βιβλιογραφία:

Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων
Διδακτικές σημειώσεις, Ευάγγελος Ούτσιος

Δομές Δεδομένων, τόμος Α΄

Γ. Κόλλιας, Γ. Μανωλόπουλος

Algorithms & Data Structures 

Nicklaus Wirth

 

 

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Data Structures & Algorithms in JAVA 

Robert Lafore

Προγραμματισμός και Δομές Δεδομένων στην C 

Leendert Ammeraal

 

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες