Τεχνολογία Λογισμικού Ι

E-mail Εκτύπωση PDF
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    3 θεωρία + 2 εργαστήριο
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         ΣΤ

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων θα δοθούν τρεις εργασίες.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Προγραμματισμός Ι – ΙΙ, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων Ι – ΙΙ  

Διδακτικές μονάδες: 7 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισαγάγει τον σπουδαστή στη λογική της οργανωμένης ανάπτυξης λογισμικού. Ως κύριοι άξονες λαμβάνονται τα μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, τα στάδια ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, η ανάλυση περιπτώσεων και η γλώσσα UML. Στόχος είναι η κατανόηση τόσο της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού όσο και της παραγωγής λογισμικού για εμπορικές εφαρμογές. 

Περίγραμμα μαθήματος:

 •  

Εισαγωγή, προσέγγιση της διαδικασίας σχεδίασης λογισμικού από την πλευρά του συστήματος και από την πλευρά τηςσχεδίασης, παράδειγμα πληροφοριακού συστήματος.

 •  

Διεργασίες, μοντέλα διεργασιών ανάπτυξης λογισμικού.

Ανάλυση περιπτώσεων, εισαγωγή στη UML.

Απαιτήσεις λογισμικού: η διεργασία των απαιτήσεων, τύποι και χαρακτηριστικά απαιτήσεων, σημειογραφία, προτυποποίηση των απαιτήσεων. Παράδειγμα με χρήση της UML.

Σχεδίαση συστήματος: ορισμός του σχεδίου, αποσύνθεση και τμηματικότητα, στρατηγικές αρχιτεκτονικής του σχεδίου, PDL και διαγράμματα καταστάσεων.

Αντικειμενοστραφής σχεδίαση συστήματος και προγραμμάτων. Μεθοδολογίες αντικειμενοστραφού, παράδειγμα με χρήση UML.

Σχεδίαση διαπροσωπειών: αρχές σχεδίασης, αλληλεπίδραση με το χρήστη, αξιολόγηση διαπροσωπειών.

Υλοποίηση λογισμικού: μοντέλα υλοποίησης, προγραμματιστικά πρότυπα και διαδικασίες, αποσφαλμάτωση.

Επαλήθευση και επικύρωση σχεδίασης, εφαρμογή σε πραγματικό πρόβλημα.

Ανάλυση συστημάτων πραγματικού χρόνου και ενσωματωμένων συστημάτων.

Βασική Βιβλιογραφία:

 1. S. Pfleeger, Τεχνολογία Λογισμικού, θεωρία και πράξη, Κλειδάριθμος, 2003.
 2. Ι. Sommerville, Software Engineering, Addison-Wesley, 2002.
 3. J. Keyes, Software Engineering Handbook, Auerbach Pub, 2002.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 1. K. Wiegers, Software Requirements, Microsoft Press, 2003.
 2. R. Hunter, R. Thayer, Software Process Improvement, Wiley-IEEE Press, 2002.
 3. R. Thayer, M. Dorfman, Software Engineering vol.1, The Development Process, Wiley-IEEE Press, 2002.
 4. R. Thayer, M. Dorfman, Software Engineering vol.2, The Supporting Process, Wiley-IEEE Press, 2002.
 5. Per Kroll, Philippe Krutchten, Philippe Kruchten, The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process, Addison-Wesley, 2003.
 6. D. Reifer, Software Management, Wiley-IEEE Press, 2002.

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες