Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ

E-mail Εκτύπωση PDF
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    3 θεωρία + 2 εργαστήριο
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         Z

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων θα παραδοθεί ένα πραγματικό έργο λογισμικού.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Τεχνολογία Λογισμικού Ι, Προγραμματισμός Ι – ΙΙ, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων

Ι – ΙΙ  

Διδακτικές μονάδες: 7 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια της Τεχνολογίας Λογισμικού Ι και δίνει έμφαση στη διαχείριση έργων λογισμικού. Ως κύριοι άξονες λαμβάνονται η διαχείριση έργων, η εκτίμηση κόστους των έργων λογισμικού και η διαχείριση ποιότητας. Στόχοι είναι η κατανόηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου λογισμικού και η προσομοίωση της παραγωγής λογισμικού μέσω ενός πραγματικού προβλήματος. 

Περίγραμμα μαθήματος:

 •  

Επισκόπηση της διαδικασίας παραγωγής λογισμικού.

 •  

Διαχείρηση έργων: σχεδιασμός έργου και χρονικός προγραμματισμός έργου, θέσπιση κριτηρίων αξιολόγησης για το έργο, μελέτη πραγματικών έργων λογισμικού.

Διαχείριση προσωπικού: επιλογή συνεργατών, διαχείριση ομάδων, μοντέλα διοίκησης έργου.

Τεχνικές κοστολόγησης έργων λογισμικού, πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης.

Διαχείριση κινδύνων, πρακτική εφαρμογή σχεδίασης και διοίκησης πληροφοριακού συστήματος.

Τεκμηρίωση των απαιτήσεων: κατάρτιση του εγγράφου περιγραφής απαιτήσεων λογισμικού, επικύρωση απαιτήσεων, εφαρμογή σε πραγματικό πρόβλημα.

Εξέλιξη και συντήρηση λογισμικού, εκτίμηση του κόσοτυς συντήρησης, εφαρμογή σε πραγματικό πρόβλημα.

Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας, μετρικές λογισμικού, μετρήσεις λογισμικού.

Προσομοίωση της διαδικασίας παραγωγής εμπορικού λογισμικού.

Βασική Βιβλιογραφία:

 1. D. Reifer, Software Management, Wiley-IEEE Press, 2002.
 2. S. Pfleeger, Τεχνολογία Λογισμικού, θεωρία και πράξη, Κλειδάριθμος, 2003.
 3. Ι. Sommerville, Software Engineering, Addison-Wesley, 2002.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 1. J. Keyes, Software Engineering Handbook, Auerbach Pub, 2002.
 2. K. Wiegers, Software Requirements, Microsoft Press, 2003.
 3. R. Hunter, R. Thayer, Software Process Improvement, Wiley-IEEE Press, 2002.
 4. R. Thayer, M. Dorfman, Software Engineering vol.1, The Development Process, Wiley-IEEE Press, 2002.
 5. R. Thayer, M. Dorfman, Software Engineering vol.2, The Supporting Process, Wiley-IEEE Press, 2002.
 6. Per Kroll, Philippe Krutchten, Philippe Kruchten, The Rational Unified Process Made Easy: A Practitioner's Guide to Rational Unified Process, Addison-Wesley, 2003.

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες