Επικοινωνίες ΙΙ

E-mail Εκτύπωση PDF

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    3 θεωρία + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         ΣΤ

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στα πλαίσια των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Μαθηματικά, Ανάλυση Κυκλωμάτων, Επικοινωνίες Ι 

Διδακτικές μονάδες: 7 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα αυτό παρέχει στο φοιτητή το αναγκαίο πλαίσιο για την κατανόηση κι αξιολόγηση των πιο σημαντικών σχεδιαστικών ζητημάτων κι επιλογών που ανακύπτουν στη σχεδίαση μιας ψηφιακής επικοινωνιακής ζεύξης. 

Περίγραμμα μαθήματος:

  •  

Εύρος ζώνης πληροφορίας, σειρές και μετασχηματισμός Fourier (εμβάθυνση).

  •  

Δίκτυα επικοινωνιών και πρωτόκολλα σηματοδοσίας (ITU standardized digital hierarchy, ISDN, RS232, ATM, περιληπτικά).

Επικοινωνιακή ζεύξη και παράγοντες υποβάθμισής της.

Εκπομπή δεδομένων, μέθοδοι επικοινωνίας, σηματοδοσία δύο και πολλαπλών επιπέδων.

Ρυθμός μεταφοράς πληροφορίας και συμβόλων, το θεώρημα Shannon-Hartley.

Μετάδοση δεδομένων στη βασική ζώνη. Διασυμβολική παρεμβολή, απόκριση συχνότητας καναλιού κατά Nyquist. Διαγράμματα οφθαλμού. Φίλτρα υψωμένου συνημιτόνου.

Προσαρμοσμένα φίλτρα. Πιθανότητα εμφάνισης εσφαλμένων συμβόλων σε δυαδικά δεδομένα (μονοπολική και διπολική σηματοδοσία) βασικής ζώνης.

Κωδικοποίηση δεδομένων (Gray, Manchester).

Σηματοδοσία μερικής απόκρισης (υπολογισμός κρουστικής απόκρισης και απόκρισης συχνότητας στη δυαδική και τροποποιημένη δυαδική σηματοδοσία).

Ψηφιακή διαμόρφωση διέλευσης ζώνης. Ψηφιακή διαμόρφωση πλάτους (ASK).

Ψηφιακή διαμόρφωση  συχνότητας (FSK).

Ψηφιακή διαμόρφωση  φάσης (PSK).

Ψηφιακή διαμόρφωση πολλαπλών επιπέδων (Μ-αδικές ASK, FSK και PSK).

Συνδυασμένη ψηφιακή διαμόρφωση πλάτους και φάσης (QAM).

Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης πολλαπλών χρηστών (FDMA, TDMA, CDMA). Συστήματα συνδυασμένης πολλαπλής πρόσβασης.

Βασική Βιβλιογραφία:

  1. Bateman, A., Ψηφιακές Επικοινωνίες, Εκδόσεις Α. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2000.
  2. Couch, L, Digital and Analog Communication Systems, Prentice Hall, ISBN: 0130812234, 6th Edition, 2001.
  3. Lathi, B. P., Modern Digital and Analog Communications Systems, Oxford University Press, ISBN: 0195110099, 3rd edition, 1998.
  4. Proakis, J. G., Digital Communications, McGraw-Hill, ISBN: 0072321113, 4th edition, 2000.
  5. Taub and Schilling, Principles of Communications Systems, McGraw-Hill, ASIN: 0070629552, 2nd edition, 1986. Επίσης υπάρχει και ελληνική μετάφραση, Taub, H., and Schilling, D. L., Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Εκδόσεις A. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.
 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες