Ασύρματες Επικοινωνίες

E-mail Εκτύπωση PDF
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:    2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο
Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:         ΣΤ¢

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Ψηφιακά Κυκλώματα 

Διδακτικές μονάδες: 7 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τα βασικά χαρακτηριστικά των ασυρματικών ραδιοζεύξεων, τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τα δορυφορικά συστήματα. Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα μπορούν να κατανοήσουν τη λειτουργία των ασυρματικών ραδιοζεύξεων και τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο χώρο καθώς και να σχεδιάσουν πραγματικές ασύρματες ραδιοζεύξεις.

Περίγραμμα μαθήματος:

Φάσμα συχνοτήτων, χαρακτηριστικά ασυρματικών δικτύων, αναλογική και ψηφιακή μετάδοση.

Hλεκτρομαγνητικά κύματα, εξισώσεις Maxwell, ηλεκτρομαγνητική ισχύς, ανάκλαση και διάθλαση επιπέδου κύματος επί τέλειου διηλεκτρικού.

Χαρακτηριστικά στοιχεία κεραιών.

Eξισώσεις μεταδόσεως στον ελεύθερο χώρo, εξίσωση του Friis, απώλεια μεταδόσεως, εξίσωση RADΑR, θερμοκρασία κεραίας.

Διάδοση στον γήινο χώρο, κύμα εδάφους,  κύμα χώρου, κύμα επιφάνειας.

Σφαιρική γη, συντελεστής αποκλίσεως, συνθήκη οπτικής επαφής, επίδραση εμποδίων στη διάδοση, ζεύξη δια περιθλάσεως, αποφυγή εμποδίων, χρήση συστημάτων back-to-back και παθητικού κατόπτρου.

Τροποσφαιρική διάδοση, δείκτης διαθλάσεως της τροπόσφαιρας, τροποσφαιρική διάθλαση, ραδιοηλεκτρικός ορίζοντας, πολλαπλές οδεύσεις, τροποσφαιρικός κυματοδηγός, τροποσφαιρική σκέδαση.

Διαλείψεις και συστήματα διαφορικής λήψεως.

Εξασθένηση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από την ατμόσφαιρα.

Ioνοσφαιρική διάδοση, διάθλαση, ανάκλαση, σκέδαση.

Δορυφορικά συστήματα, βασική δομή δορυφορικού συστήματος, ικανότητα μεταφοράς πληροφορίας μιας δορυφορικής ζεύξεως, ουσιώδη χαρακτηριστικά του διαστημικού χώρου, μοναδικές ιδιότητες μιας δορυφορικής ζεύξεως, αξιοπιστία του δορυφόρου, είδη δορυφορικών τροχιών για τηλεπικοινωνιακή χρήση, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της γεωστατικής τροχιάς, καταμερισμός συχνοτήτων, χωρητικότητα τροχιακών θέσεων, τεχνολογικές τάσεις στο σχεδιασμό δορυφόρων.

Βασική Βιβλιογραφία:

1.  Σ. Τσίτσος, “Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες, Διδακτικές Σημειώσεις,, Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών, 2002.

2.  Σ. Κουρής, “Στοιχεία θεωρίας κεραιών και διαδόσεως ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων”,

Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1996.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

1.  Τ. Μanning,  “Microwave Radio Transmission Design Guide, Artech House, 1999.

2.  K. Siwiak, “Radiowave Propagation and Antennas for Personal Communications”, Artech

House, 1995.

3.  J. E. Kadish, T. W. R. East “Satellite Communications, Fundamentals”, Artech House, 2000.

 

Μόνιμες Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες