ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΙΟΥΝ. 19

Πέμπτη, 27 Ιούνιος 2019 21:36
Εκτύπωση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΙΟΥΝ. 19

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα Υπολογιστικών

Τεχνικών και Συστημάτων (έξω από το γραφείο "ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ" των  κκ.

Λάντζου και Ζιώγα), στο ισόγειο του κτηρίου Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Επίδειξη γραπτών σύμφωνα με την αναρτημένη ανακοίνωση.

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής