Οπτικός Προγραμματισμός

Εκτύπωση
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:                        2 θεωρία + 3 εργαστήριο
Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας:                        Ε’

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Προγραμματισμός Η/Υ, Αντικειμενοστραφής Προγ/μός 

Διδακτικές μονάδες: 5 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον φοιτητή με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών σε οπτικά περιβάλλοντα όπως ο C++Builder, την σχεδίαση interfaces με χρήση έτοιμων οπτικών αντικειμένων βιβλιοθήκης, την εμπέδωση του οδηγούμενου-από-συμβάντα προγραμματισμού στην ανάπτυξη εφαρμογών, την γνωριμία με πλήθος οπτικών αντικειμένων βιβλιοθήκης (χρησιμότητα, λειτουργικότητα, χαρακτηριστικά, προγραμματισμός) και την εμπέδωση των δυνατοτήτων του περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού του C++Builder. 

Περίγραμμα μαθήματος:

Βασική Βιβλιογραφία:

  1. Σημειώσεις του μαθήματος «Οπτικός Προγραμματισμός», Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών.
  2. Swart & Cashman, Borland C++ Builder 6 Developers Guide, Εκδόσεις SAMS Publishing, 2003.
  3. Schildt, Borland C++ Builder The Complete Reference, Εκδόσεις Osborne.
  4. Kolachina, C++ Bulder 6 Developers Guide, ISBN: 1556229607.

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

  1. Hollingworth, “C++ Builder 5 Developer’s Guide”, Εκδόσεις SAMS Publishing.
  2. D. Kruglinski, G. Shepherd, S. Wingo, Προγραμματισμός με την Visual C++ 6, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  3. J. Templeman, A. Olsen, Visual C++ . NET Βήμα-Βήμα, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
  4. Gregory, Πλήρης οδηγός Visual C++, Eκδόσεις Γκιούρδα.
  5. Ν.Παρούσης, Προγραμματίστε με την Visual C++ 6, Εκδόσεις ANUBIS, 2000.