Μαθήματα ανά εξάμηνο

Εκτύπωση

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 

 

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

σε αντιπαραβολή με το

ΠΑΛΑΙΟ που θα ισχύσει από το

ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 

 

 

  

 

 

Συντομογραφίες

ΜΓΥ:       Μάθημα Γενικής Υποδομής

ΜΕΥ:       Μάθημα Ειδικής Υποδομής

ΜΕ:          Μάθημα Ειδικότητας

ΔΟΝΑ: (Μάθημα) Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας, Ανθρωπιστικών Επιστημών

Υ:              Υποχρεωτικό μάθημα

ΕΥ:           Επιλογής Υποχρεωτικό Μάθημα

Θ:             Θεωρία (ώρες),  ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης (ώρες),        Ε: Εργαστήριο (ώρες)

ΔΜ:          Διδακτικές Μονάδες

                                               

 

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ σε αντιπαραβολή με το ΠΑΛΑΙΟ που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

(σε μορφή MS-WORD εδώ) 

 Αντιστοιχήσεις μαθημάτων - διαδικασία μετάπτωσης από παλαιό σε νέο πρόγραμμα σπουδών εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο Εξάμηνο         

 

1ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΜΕΥ

(Υ)

2

-

2

4

4

1

Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

1

4

5

2

Φυσική Ι

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

2

Βασικές Αρχές της Επιστήμης

ΜΓΥ

(Υ)

2

2

4

5

3

Προγραμμα-τισμός Ι

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

5

5

3

 Προγραμμα-τισμός Ι

ΜΓΥ

(Υ)

2

2

1

5

6

4

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔΟΝΑ (Υ)

2

-

-

2

3

4

Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔΟΝΑ (Υ)

2

-

-

2

3

5

Λογισμός Ι – Γραμμική Αλγεβρα

ΜΓΥ

(Υ)

4

2

1

7

8

5

Λογισμός Ι – Γραμμική Αλγεβρα

ΜΓΥ

(Υ)

4

2

1

7

8

6

Ξένη Γλώσσα

ΜΓΥ

(Υ)

2

-

-

2

4

6

Ξένη Γλώσσα

ΜΓΥ

(Υ)

2

-

-

2

3

Σύνολο

25

30

Σύνολο

24

30

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο Εξάμηνο         

 

2ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Φυσική ΙΙ

ΜΓΥ

(Υ)

2

-

2

4

4

1

Φυσική

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

1

4

5

2

Προγραμμα-τισμός ΙΙ

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

2

Προγραμμα-τισμός ΙΙ

ΜΓΥ

(Υ)

2

2

1

5

6

3

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

 

3

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

4

Λειτουργικά Συστήματα Ι

ΜΕΥ

(Υ)

2

-

2

4

4

4

Λειτουργικά Συστήματα Ι

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

1

4

5

5

Λογισμός ΙΙ

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

-

3

5

 

5

Λογισμός ΙΙ

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

-

3

4

6

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

-

3

5

6

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

-

3

4

Σύνολο

24

30

Σύνολο

24

30

 

 

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο Εξάμηνο         

 

3ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

ΜΕΥ

(Υ)

2

-

3

5

5

1

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

ΜΕΥ

(Υ)

2

2

1

5

6

2

Θεωρία της Πληροφορίας

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

-

3

5

2

Θεωρία της Πληροφορίας

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

-

3

4

3

Ψηφιακά Κυκλώματα

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

 

3

Ψηφιακά Κυκλώματα

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

4

Αντικ/στραφής Προγρ/σμός

ΜΕΥ

(Υ)

2

-

2

4

4

4

Αντικ/στραφής Προγρ/σμός

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

1

4

5

5

Σήματα και Συστήματα

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

-

3

5

5

Σήματα και Συστήματα

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

-

3

4

6

Βάσεις Δεδομ. Ι

ΜΓΥ

(Υ)

2

-

3

5

5

6

Βάσεις Δεδομ. Ι

ΜΓΥ

(Υ)

2

2

1

5

5

Σύνολο

25

30

Σύνολο

25

30

 

 

 

 

 

 

 

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο Εξάμηνο         

 

4ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

ΜΕΥ

(Υ)

2

2

4

6

1

Δίκτυα Υπολογιστών

ΜΕΥ

(Υ)

2

2

4

5

2

Επικοινωνίες Ι

ΜΓΥ

(Υ)

3

-

2

5

6

2

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι

ΜΓΥ

(Υ)

3

-

2

5

6

3

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

ΜΕΥ

(Υ)

3

-

2

5

6

 

3

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

ΜΕΥ

(Υ)

3

1

1

5

6

4

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

ΜΕΥ

(Υ)

2

-

2

4

4

4

Βάσεις

Δεδομένων ΙΙ

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

1

4

5

5

Αριθμ. Μέθοδοι σε Προγρ/στικό Περιβάλλον

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

1

4

4

 

5

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

ΜΕΥ

(Υ)

2

2

-

4

4

6

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

ΜΕΥ

(Υ)

2

-

2

4

4

6

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

ΜΕΥ

(Υ)

2

-

2

4

4

Σύνολο

26

30

Σύνολο

26

30

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο Εξάμηνο         

 

5ο Εξάμηνο

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

1

4

5

1

Αριθμ. Μέθοδοι σε Προγρ/στικό Περιβάλλον

ΜΓΥ

(Υ)

2

1

1

4

5

2

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

2

5

5

2

Τεχνολογίες Διαδικτύου

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

2

5

5

3

Δίκτυα Τηλεπ/νιών και Μετάδοσης

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

6

3

Δίκτυα Τηλεπ/νιών και Μετάδοσης

ΜΕΥ

(Υ)

2

1

2

5

6

4

Οπτικός Προγρ/σμός

ΜΕΥ

(Υ)

2

-

3

5

5

4

Οπτικός Προγρ/σμός

ΜΕΥ

(Υ)

2

2

1

5

6

5

Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική

ΔΟΝΑ (Υ)

2

-

-

2

3

 

5

Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική

ΔΟΝΑ

(Υ)

2

-

-

2

3

6

Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα

ΜΕΥ

(Υ)

3

1

-

4

6

6

Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα

ΜΕΥ

(Υ)

3

1

-

4

5

Σύνολο

25

30

Σύνολο

25

30

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

  1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τ.Ε.
  2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Ε.
  3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Η/Υ Τ.Ε.

 

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η   6ο Εξάμηνο   

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η  6ο Εξάμηνο   

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Διδακτική

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

1

Διδακτική και Τεχνικές Παρουσίασης

ΔΟΝΑ

(Υ)

3

1

-

4

3

2

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομ.

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

2

Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Τεχνολογία Λογισμικού Ι

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

 

3

Μεθοδολογία Προγραμματισμού

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Γραμμικός Προγ/σμός και Βελτιστοποίηση

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Γραμμικός Προγ/σμός και Βελτιστοποίηση

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Ασαφή Συστήματα

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

 

Ασαφή Συστήματα

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

5

7

5

Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

Σύνολο

24

30

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η  7ο Εξάμηνο   

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η  7ο Εξάμηνο   

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Παιδαγωγικά

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

1

Παιδαγωγικά

ΔΟΝΑ

(Υ)

3

1

-

4

3

2

Προγραμ/στικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

2

Προγραμ/στικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

 

3

Τεχνολογία Λογισμικού

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Μεταγλωττιστές

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

 

Μεταγλωττιστές

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

-

-

-

-

-

-

-

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

3

2

5

7

5

Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

Σύνολο

24

30

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η  6ο Εξάμηνο   

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η  6ο Εξάμηνο   

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Διδακτική

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

1

Διδακτική

ΔΟΝΑ

(Υ)

3

1

-

4

3

2

Επικοινωνίες ΙΙ

ΜΕ

(Υ)

3

1

2

6

7

2

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Ασύρματες Επικοινωνίες

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

 

3

Ασύρματες Επικοινωνίες

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Μικροκυματική Τεχνολογία

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υψηλών Συχνοτήτων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Σύνθεση Τηλεπ/κών Διατάξεων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

 

Δίκτυα Δορυφορικών Επικοινωνιών

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

3

2

5

7

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

25

30

Σύνολο

24

30

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η  7ο Εξάμηνο   

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η  7ο Εξάμηνο   

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Παιδαγωγικά

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

1

Παιδαγωγικά

ΔΟΝΑ

(Υ)

3

1

-

4

3

2

Κινητές Επικοινωνίες

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

2

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΙ

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

 

3

Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

 

Ευρυζωνικά Δίκτυα

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Υπολογιστικές Τεχνικές στις Τηλεπικοινωνίες

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

 

Κεραίες-Διάδοση και Τηλεοπτικά Δίκτυα

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

3

-

2

5

7

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

Σύνολο

24

30

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η  6ο Εξάμηνο   

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η  6ο Εξάμηνο   

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Διδακτική

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

1

Διδακτική

ΔΟΝΑ

(Υ)

3

1

-

4

3

2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

ΜΕ

(Υ)

3

-

2

5

7

2

Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος Συστημάτων

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα

ΜΕ

(Υ)

3

-

2

5

7

 

3

Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

 

Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Βιομηχανική Πληροφορική

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

 

Βιομηχανική Πληροφορική

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

3

-

2

5

7

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

Σύνολο

24

30

      ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η  7ο Εξάμηνο   

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η  7ο Εξάμηνο   

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

 

Α/Α

Μάθημα

Χαρακτη-ρισμός

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Παιδαγωγικά

ΔΟΝΑ (Υ)

3

1

-

4

3

1

Παιδαγωγικά

ΔΟΝΑ

(Υ)

3

1

-

4

3

2

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

2

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Προγρ/σμός Συστημάτων σε Πραγματικό Χρόνο

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

3

Προγρ/σμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Εξελικτική Υπολογιστική

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

6

Εξελικτική Υπολογιστική

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Συστήματα Πολυμέσων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

Συστήματα Πολυμέσων

ΜΕ

(ΕΥ)

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

3

-

2

5

7

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης Κατεύθυνσης

ΜΕ

(Υ)

2

1

2

5

7

Σύνολο

24

30

Σύνολο

24

30

 

 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ σε αντιπαραβολή με το

ΠΑΛΑΙΟ που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1ο Εξαμηνο - 2ο Εξάμηνο - 3ο Εξάμηνο - 4ο Εξάμηνο - 5ο Εξάμηνο

1η Κατεύθυνση  
6ο Εξάμηνο  7ο Εξάμηνο 

2η Κατεύθυνση  
6ο Εξάμηνο  7ο Εξάμηνο    

  3η Κατεύθυνση 
6ο Εξάμηνο   7ο Εξάμηνο


Συντομογραφίες 
Υ: Υποχρεωτικό μάθημα    ΕΥ: Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα    
 Θ: Θεωρία (ώρες)    ΑΠ: Ασκήσεις Πράξης(ώρες)    Ε: Εργαστήριο (ώρες).

ΜΓΥ: Μάθημα Γενικής Υποδομής    ΜΕΥ: Μάθημα Ειδικής Υποδομής    ΜΕ: Μάθημα Ειδικότητας
ΔΟΝΑ: μάθημα στην Διοίκηση, Οικονομία, Νομοθεσία, Ανθρωπιστικές επιστήμες

ΔΜ: Διαδακτικές μονάδες    ΦΕ: Φόρτος Εργασίας


1ο Εξάμηνο
Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΜΕΥ (Υ) 2 2 4 4
2 Φυσική Ι ΜΓΥ (Υ) 2 1 2 5 6
3 Προγραμματισμός Ι ΜΓΥ (Υ) 2 1 2 5 5
4 Διοίκηση Επιχ/σεων ΔΟΝΑ (Υ) 2 2 3
5 Λογισμός Ι – Γραμμική Άλγεβρα ΜΓΥ (Υ) 4 2 1 7 8
6 Ξένη Γλώσσα ΜΓΥ (Υ) 2 2 4
Σύνολο 24 30

 

2ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Φυσική ΙΙ ΜΓΥ (Υ) 2 2 4 4
2 Προγραμματισμός ΙΙ ΜΓΥ (Υ) 2 1 2 5 6
3 Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 6
4 Λειτουργικά Συστήματα. Ι ΜΕΥ (Υ) 2 2 4 4
5 Λογισμός ΙΙ ΜΓΥ (Υ) 2 1 3 5
6 Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική ΜΓΥ (Υ)   2   1   3 5
Σύνολο 24 30

 

3ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Λειτουργικά Συστήματα. ΙΙ ΜΕΥ (Υ) 2 3 5 5
2 Θεωρία της Πληροφορίας ΜΕΥ (Υ) 2 1 3 5
3 Ψηφιακά Κυκλώματα ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 6
4 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΜΕΥ (Υ)   2   2   4 4
5 Σήματα & Συστήματα ΜΕΥ (Υ) 2 1 3 5
6 Βάσεις Δεδομένων Ι ΜΓΥ (Υ) 2 3 5 5
Σύνολο 25 30

 

4ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Δίκτυα Υπολογιστών Ι ΜΕΥ (Υ) 2 2 4 6
2 Επικοινωνίες Ι ΜΓΥ (Υ) 3 2 5 6
3 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΜΕΥ (Υ) 3 2 5 6
4 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ ΜΕΥ (Υ) 2 2 4 4
5 Αριθμητικές Μέθοδοι Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΜΓΥ (Υ)   2   1   1   4   4
6 Αναλογικά Ηλεκτρονικά ΜΕ (Υ)   2   2   4   4
Σύνολο 26 30

 

5ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΜΕΥ (Υ) 2 1 1 4 5
2 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΜΕΥ (Υ) 2 1 2 5 5
3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών & Μετάδοσης ΜΕ (Υ)   2   1   2   5 6
4 Οπτικός Προγραμματισμός ΜΕΥ (Υ) 2 3 5 5
5 Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική ΔΟΝΑ (Υ)   2   2 3
6 Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα ΜΕΥ (Υ)   3   1   4 6
Σύνολο 25 30

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η - Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων

 

6ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Διδακτική ΔΟΝΑ (Υ)   3   3   3
2 Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων ΜΕ (Υ) 3 2 5 7
3 Τεχνολογία Λογισμικού Ι ΜΕ (Υ) 3 2 5 7
Γραμμικός Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση ΜΕ (ΕΥ)   2   1   2   5   6
Ασαφή Συστήματα ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
5 Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης κατεύθυνσης   3   2   5   7
Σύνολο 23 30

 

7ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Παιδαγωγικά ΔΟΝΑ (Υ) 3 3 3
2 Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο ΜΕ (Υ)   2   1   2   5   7
3 Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Εξελικτική Υπολογιστική ΜΕ (EΥ) 2 1 2 5 6
Μεταγλωττιστές ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
5 Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης κατεύθυνσης   5   7
Σύνολο 23 30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η - Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

 

6ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Διδακτική ΔΟΝΑ (Υ)   3   3   3
2 Επικοινωνίες ΙΙ ΜΕ (Υ) 3 1 2 6 7
3 Ασύρματες Επικοινωνίες ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Υ.Σ. ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων ΜΕ (ΕΥ)   2   1   2   5   6
5 Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης κατεύθυνσης   3   2   5   7
Σύνολο  24 30

 

7ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Παιδαγωγικά ΔΟΝΑ (Υ) 3 3 3
2 Κινητές Επικοινωνίες ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
3 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΙ ΜΕ (Υ) 2 1 2 5 7
Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΜΕ (ΕΥ)   2   1   2   5   6
Κεραίες και Διάδοση Ραδιοκυμάτων ΜΕ (ΕΥ)   2   1   2   5   6
5 Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης κατεύθυνσης   3   2   5   7
Σύνολο  23 30

* Παλαιά ονομασία μαθήματος "Υπολογιστικές Τεχνικές στις Τηλεπικοινωνίες"

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η - Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών & Βιομηχανικών Εφαρμογών

 

6ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Διδακτική ΔΟΝΑ (Υ)   3   3   3
2 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΜΕ (Υ) 3 2 5 7
3 Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα ΜΕ (Υ) 3 2 5 7
Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων ΜΕ (ΕΥ)   2   1   2   5   6
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΜΕ (ΕΥ)   2   1   2   5   6
Σχεδίαση Συστημάτων με τη Βοήθεια Υπολογιστή ΜΕ (ΕΥ)   2   1   2   5 6
Βιομηχανική Πληροφορική ΜΕ (ΕΥ)     2     1     2     5     6
5 Βασικό μάθημα της 1ηςή 2ης κατεύθυνσης   3   2   5   7
Σύνολο 23 30

 

 

7ο Εξάμηνο

Α/α Μάθημα Θ ΑΠ Ε Σ ΔΜ
1 Παιδαγωγικά ΔΟΝΑ (Υ) 3 3 3
2 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας ΜΕ (Υ)   2   1   2   5 7
3 Προγραμματισμός Συστημάτων σε Πραγματικό Χρόνο ΜΕ (Υ)   2   1   2   5   7
Εισαγωγή στη Ρομποτική ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
Ευφυής Έλεγχος ΜΕ (ΕΥ) 2 1 2 5 6
  4γ Συστήματα Πολυμέσων ΜΕ (ΕΥ)   2   1   2   5   6
    4δ Προγραμματισμός Λογικών Ελεγκτών και Ενσωματωμένων Συστημάτων ΜΕ (ΕΥ)     2     1     2     5     6
5 Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης κατεύθυνσης     3     2     5     7
Σύνολο 23 30

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΩΡΩΝ
ΜΓΥ 10 25%
ΜΕΥ 14 35%
ΜΕ 10 25%
ΔΟΝΑ 8 20%

 

 

 

Ο Προϊστάμενος   του Τμήματος