Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Erasmus

Το LLP/ERASMUS (Lifelong LearningProgramme) είνα ένα φιλόδοξο εκπαιδευτικό  πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - το πιο επιτυχημένο μέχρι σήμερα -  που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε αντίστοιχο Ίδρυμα της Ευρώπης ή την πρακτική τους άσκηση,  με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση ,  στο διδακτικό προσωπικό να διδάξει σε άλλη χώρα και στο λοιπό προσωπικό να συμμετέχει σε πρόγραμμα επιμόρφωσης.

Mε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus  οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες που ενισχύουν τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα, το δε εκπαιδευτικό προσωπικό βελτιώνει τις προοπτικές σταδιοδρομίας του. Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης διεθνοποιούν τις πανεπιστημιουπόλεις τους, εισάγουν νέες μεθόδους διδασκαλίας και νέες υπηρεσίες, δημιουργούν διαχειριστική ικανότητα, ενισχύουν τις ερευνητικές δραστηριότητες και δημιουργούν δεσμούς με επιχειρήσεις.

Στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας της Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης , η ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστασης,  η ενθάρρυνση της κινητικότητας και η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο πρόγραμμα από το 2011 συμμετέχουν 33 χώρες δηλαδή, τα 27 κράτη-μέλη(Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φιλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο), οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχνενστάιν, η Κροατία, η Τουρκία και η Ελβετία από το 2011.

E R A S M U S είναι το ακρωνύμιο για το: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.( Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Περιφέρεια με την κινητικότητα των φοιτητών).Πήρε την ονομασία του από τον φιλόσοφο, θεολόγο και ανθρωπιστή του 15ου αιώνα Έρασμο του Ρότερνταμ (1465-1536). Ο Έρασμος διέθεσε όλη του την περιουσία στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας κι έγινε ο πρόδρομος για τις υποτροφίες κινητικότητας.

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας  είναι κάτοχος του ERASMUSExtendedUnivercityCharter με κωδικό:  31754-IC–2007–1–GR-ERASMUS–EUC-1 και κωδικό ιδρύματος GSERRES 01.

Ιστορικό

25 χρόνια ErasmusΤο πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε το 1987 και το Μάϊο του 2012 γιορτάσθηκαν τα «25 χρόνια Εrasmus».

Σήμερα πάνω από 180.000 φοιτητές μεταβαίνουν στο εξωτερικό κάθε χρόνο με την υποστήριξή του. Στα μέσα του 2009 ο συνολικός αριθμός των ατόμων που πήγαν στο εξωτερικό ως φοιτητές Erasmus έφτασε τα 2 εκατομμύρια.

 • Κοινά Προγράμματα Σπουδών
 • 1987 ERASMUS - Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Συνεργασίας
 • 1995 εμπλουτισμός και ένταξη υπό την «ομπρέλα του ΣΩΚΡΑΤΗ»
 • 1995 - 1999 ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1 Erasmus Σύμβαση Ιδρύματος
 • 2000 - 2006 ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2 Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus
 • 2007 - 2013 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/L.L.P.

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης το διαχειρίζονται σε μεγάλο μέρος οι Εθνικές Μονάδες Συντονισμού που έχουν ορισθεί για κάθε συμμετέχουσα χώρα. Εθνική Μονάδα Συντονισμού έχει ορισθεί για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα (www.iky.gr). Το Ι.Κ.Υ. διαχειρίζεται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διανέμει στα Ιδρύματα.

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι κάτοχος του Erasmus University Charter - Extended για το χρονικό διάστημα 2007-2013, με επιτυχή αίτηση που κατατέθηκε τον Φεβρουάριο 2007. Με το διευρυμένο Πανεπιστημιακό χάρτη (Extended) έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε και προγράμματα Πρακτικής Άσκησης. Προηγήθηκε η κατοχή του Erasmus University Charter για το χρονικό διάστημα 2003-04/2006-2007, με επιτυχή αίτηση που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 2002.

Τι είναι ECTS

ECTS ονομάζεται το Ευρωπαϊκό σύστημα διδακτικών μονάδων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσδίδει μια αριθμητική τιμή σε κάθε μάθημα. Η αριθμητική τιμή  είναι αντίστοιχη με το φόρτο εργασίας του φοιτητή για την ολοκλήρωση του μαθήματος.

Το ECTS, δηλαδή EuropeanCreditTransferSystem, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS με σκοπό να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των σπουδών στο εξωτερικό αποτιμώντας και/ή μεταφέροντας την εργασία του συμμετέχοντος φοιτητή (μεταφορά διδακτικών μονάδων) μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

 Το ECTSβασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για την απόκτηση της ιδιότητας του «σπουδαστή Erasmus»

Οι σπουδαστές που μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να ανταποκρίνονται στα σχετικά με την υπηκοότητα κριτήρια. Να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών (Α+Β εξάμηνο) και να έχουν περατώσει τα μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών κατά 80%.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
 • Το Τμήμα να έχει υπογράψει συμφωνία για την αποστολή και υποδοχή συγκεκριμένου αριθμού σπουδαστών.
 • Η περίοδος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής να διαρκεί από τρείς (3) το λιγότερο μήνες και να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
 • Ο σπουδαστής να γνωρίζει επαρκώς τη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα υποδοχής.

Δεν δικαιούνται υποτροφίας όσοι:

 • έχουν τύχει υποτροφίας Erasmus κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.
 • είναι ήδη πτυχιούχοι.
 • ενδιαφέρονται για έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι υποτροφίες καλύπτουν και την τοποθέτηση σε εργασία (πρακτική άσκηση), με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω τοποθέτηση ακολουθείται ή προηγείται περιόδου σπουδών στο εξωτερικό τρίμηνης τουλάχιστον διάρκειας και αναγνωρίζεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης του σπουδαστή ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του.

Ανταλλαγή Φοιτητών

Αναγνώριση μαθημάτων

Πριν από την αναχώρηση του ο σπουδαστής επιλέγει, με τη βοήθεια του αρμόδιου καθηγητή, τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει στο εξωτερικό από το πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής, το περιεχόμενο των οποίων συμφωνεί με τα μαθήματα του στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του.

Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα υποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος προέλευσης (το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Αρχικά θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον υπεύθυνο του Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, που θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το Ίδρυμα και τη χώρα που ταιριάζει με το περιεχόμενο των σπουδών σας και τα ενδιαφέροντα σας. Παράλληλα συμβουλευτείτε τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τιμήματος σας, ιδίως για θέματα σπουδών, επιλογής και αντιστοίχισης μαθημάτων.

Αφού αποφασίσετε που θέλετε να πάτε, συμπληρώνετε μία αίτηση σε ειδικό έντυπο με τη βοήθεια και του υπεύθυνου του Γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας.

Έπειτα από επικοινωνία με το Ίδρυμα υποδοχής και με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματος σας, συντάσσεται το λεγόμενο «Learning Agreement», το οποίο θα αναφέρει τι ακριβώς πρόκειται να κάνετε εκεί.

Το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, δέχεται δύο φορές το χρόνο αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus.

 • Μάρτιο-Απρίλιο για όσους επιθυμούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για το χειμερινό εξάμηνο.
 • Οκτώβριο για όσους επιθυμούν να φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού για το εαρινό εξάμηνο.

Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται έγκαιρα και τοιχοκολλούνται στα τμήματα των Σχολών. Καθ’ όλη τη διάρκεια όμως του ακαδημαϊκού έτους, μπορείτε να επισκέπτεσθε το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων για να λαμβάνετε πληροφορίες και συμβουλές.

Διάρκεια υποτροφίας Erasmus

Η περίοδος που θα διανύσετε στο εξωτερικό, πρέπει αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σπουδών σας. Στο Ίδρυμα υποδοχής μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα, να κάνετε πτυχιακή εργασία ή την πρακτική σας άσκηση.

Ανάλογα με το πρόγραμμα των σπουδών σας μπορείτε να πάτε στο εξωτερικό για μια περίοδο 3 έως 12 μηνών. Συνήθως οι περισσότεροι σπουδαστές πηγαίνουν για 5 - 6 μήνες, όσο δηλαδή διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Αν θέλετε να μείνετε στο Ίδρυμα υποδοχής για 2 εξάμηνα, ακολουθείτε ειδική διαδικασία για παράταση διαμονής, έγκαιρα και πάντοτε σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του γραφείου Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.

Ξένη γλώσσα

Οπωσδήποτε χρειάζεται να γνωρίζετε αρκετά καλά τη γλώσσα της χώρας, την οποία θα επισκεφθείτε ή την γλώσσα στην οποία θα γίνονται τα μαθήματα και οι διάφορες επικοινωνίες. Συνήθως, η επάρκεια γνώσης στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται από σχετικά πιστοποιητικά που διαθέτετε (ή κατ’ εξαίρεση από την βεβαίωση του αρμόδιου υπεύθυνου καθηγητή του Τμήματος σας).

Για τις χώρες με τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας στη χώρα υποδοχής, πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Στέγαση

Το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Τ.Ε.Ι., σε συνεργασία με το αντίστοιχο γραφείο του Ιδρύματος υποδοχής, φροντίζει να έχει εξασφαλιστεί στέγη για σας, είτε σε φοιτητικές εστίες, είτε σε κατάλληλα ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Χρηματική αποζημίωση

Τα χρηματικά ποσά που δίδονται στους σπουδαστές-υποτρόφους Erasmus αποτελούν απλά μια επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση για να καλυφθούν τα επιπλέον έξοδα που θα έχετε να αντιμετωπίσετε κατά την παραμονή σας στο εξωτερικό. Τα ποσά κανονίζονται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Συνεργάζομαι Ιδρύματα

Κατάλογος Bilateral Agreements Ιδρυμάτων εξωτερικού 2003-2013:

ΓερμανίαΓΕΡΜΑΝΙΑ

 • FH Wilhelmshaven
 • FH Wismar
 • FH Merserburg
 • FH Nordostiedersachen
 • FH Hochschule Zittau/Gorlitz

ΙταλίαΙΤΑΛΙΑ

 • Universita degli studi de Bologna
 • Universita degli studi di Bari
 • Universita degli studi della Calabria

ΓαλλίαΓΑΛΛΙΑ

 • Universite Montpellier I
 • IUT de Marne la Valle
 • IUT Grenoble

ΦιλανδίαΦΙΛΑΝΔΙΑ

 • Kymenlasko Polytechnic

ΠορτογαλίαΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

 • Instituto Politecniki do Porto
 • ISG-Instituto Superior de Gestao

ΠολωνίαΠΟΛΩΝΙΑ

 • University of Bielsko-Biala

ΛιθουανίαΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

 • Vilnius Gediminas Technical University
 • Utena College

ΣλοβακίαΣΛΟΒΑΚΙΑ

 • Technical University of Kosice

ΒουλγαρίαΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 • American University of Bulgaria
 • University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”
 • South-west University “Neofit Riski” Blagoevgrad
 • Higher School “Agricultural College”
 • The University of National and World Economy, Sofia
 • University “St. Kliment Ohridski”

ΔανίαΔΑΝΙΑ

 • International Business Academy

ΡουμανίαΡΟΥΜΑΝΙΑ

 • Universitatea “Aexandru Ioan Cuza” Iasi

ΛετονίαΛΕΤΟΝΙΑ

 • Ventspils University College
 • Liepaja University

ΒέλγιοΒΕΛΓΙΟ

 • Katho-katholieke Hogeschool Zuidwest-Vlaanderen

Ανταλλαγή Καθηγητών και Διοικητικού προσωπικού

Προβλέπεται η μετακίνηση των καθηγητών για διδασκαλία σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για minimum 5 διδακτικές ώρες για διάστημα 1 εβδομάδας έως maximum 6 εβδομάδων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διμερής συμφωνία μεταξύ των Ιδρυμάτων που έχουν τον Πανεπιστημιακό χάρτη erasmus και το προσυμφωνημένο πρόγραμμα διαλέξεων. Για το ίδιο διάστημα δύναται να μετακινηθεί και το διοικητικό προσωπικό για εκμάθηση και ανταλλαγή καλής πρακτικής από το ακαδ. έτος 2006-07.

Αντίστοιχα μπορούν να μας επισκεφθούν καθηγητές Ευρωπ. Πανεπιστημίων-εταίρων για διδασκαλία και διοικητικό προσωπικό για επιμόρφωση. Το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων αναλαμβάνει την επικοινωνία, την οργάνωση της επίσκεψης (διαμονή, δωρεάν σίτιση στο εστιατόριο του Ιδρύματος, φιλοξενία) και την ακαδημαϊκή οργάνωση της επίσκεψης. Στους καθηγητές δίνεται η δυνατότητα από το Ίδρυμά μας της δωρεάν διαμονής στους ξενώνες που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας από το 2012 και στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους για το σκοπό αυτό. Τα έξοδά τους τα αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιό τους.

Πληροφορίες

Νέος δικτυακός τόπος του προγράμματος ERASMUS του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, 1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης
Υπεύθυνη: Σοφία Τσαρούχα, τηλ: 2321049115, e-mail: eu@teiser.gr

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών:
Κοτζίνος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, τηλ: 2321049394, e-mail: kotzino@teiser.gr

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος για τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας:
Φραγκίδης Γαρύφαλλος, Καθηγητής Εφαρμογών, τηλ. 2321049310, e-mail: garyf@teiser.gr

Sitemap

Κορυφή σελίδας