Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική για τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος, διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται μετά το τέλος του έβδομου τυπικού εξαμήνου σπουδών. Το φορέα απασχόλησης μπορεί να τον επιλέξει ο ίδιος ο φοιτητής/τρια μόνος του ή συμβουλευόμενος τον κατάλογο των εταιριών που διαθέτει η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Μετά από την επιλογή του φορέα απασχόλησης ο φοιτητής/τρια καταθέτει Αίτηση Πρακτικής Άσκησης στη Γραμματεία και εφόσον ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις η αίτησή του παραπέμπεται στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για έγκριση.
Για την επιτυχέστερη πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο/η ασκούμενος/η εποπτεύεται τόσο με οριζόμενο επόπτη εκπαιδευτικό από πλευράς του Τμήματος, όσο και με εργασιακό υπεύθυνο από πλευράς εργοδότη. Πριν ξεκινήσει η ΠΑ υπογράφεται σύμβαση ανάμεσα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τον εργοδότη και τον/ην φοιτητή/τρια στην οποία αναγράφονται όλοι οι όροι/κανόνες που πρέπει να πληρούνται/εφαρμόζονται από την πλευρά και των τριών συμβαλλόμενων προκειμένου να εκπονείται σωστά η ΠΑ. Ο συντονισμός της ΠΑ (καθορισμός εποπτών, σύνταξη συμβάσεων, έκδοση βεβαιώσεων, παραλαβή δικαιολογητικών με το πέρας της ΠΑ, κ.λπ.) είναι έργο της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Η ίδια επιτροπή διαθέτει κατάλογο των εταιρειών που προσφέρουν θέσεις Πρακτικής Άσκηση στους/ις φοιτητές/τριες του Τμήματος.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο/η φοιτητής/τρια για την εκπόνηση ΠΑ:

Προκειμένου κάποιος/α φοιτητής/τρια να πραγματοποιήσει ΠΑ θα πρέπει:

α)Να έχει περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών.
β)Να μην οφείλει περισσότερα από το 1/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος.
γ) Να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φορέας στον οποίο εκπονείται η ΠA:

Ο εργοδότης που προσφέρει θέση(εις) ΠΑ μπορεί να ανήκει στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και πρέπει:

α) Το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.
β) Να διαθέτει προσωπικό με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το Τμήμα

 

Νέος Νόμος Πρακτικής Άσκηση

Διαδικασία για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω του ΟΑΕΔ

Θέσεις Πρακτικής 'Ασκησης ( Ιδιωτικός Τομέας , Δημόσιο )

Οδηγός Καταλληλότητας Θέσεων Εργασίας 

Ενημερωτικό Έντυπο Πρακτικής Άσκησης 

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης

Αίτηση Πρακτικής Άσκησης για Τηλεργασία

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ)

1. Βεβαίωση αποδοχης απασχόλησης για Πρακτική Άσκηση Φοιτητή / τριας απο φορέα απασχόλησης

2. Αίτηση

3. Δήλωση ατομικών στοιχείων Σπουδαστή/στριας

4. Αναλυτικά στοιχεία Επιχείρησης / Υπηρεσίας

5. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Newsletter

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για να εγγραφτείτε στο newsletter μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνείστε μαζί μας για  οποιαδήποτε πληροφορία.

  • ΤΗΛ: +30 23510.20940
  • ΦΑΞ: +30 23510.47860