Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης στις 01-04-2017, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα οριζόμενα στο συνημμένο αρχείο δικαιολογητικά, συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

  1. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη Π.Α εις διπλούν, μία για το Γραφείο Πρακτικής και μία για τον Φορέα Υποδοχής.
  2. Έντυπα αίτησης Πρακτικής Άσκησης.
  3. Αναλυτική Βαθμολογία.

Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 από την Δευτέρα 13.02.2017 έως και την Τετάρτη 15.03.2017. Αιτήσεις, μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές. Το Πρόγραμμα θα επιδοτήσει για το τρέχον εξάμηνο 191 θέσεις Π.Α . Η επιδότηση είναι κοινή για όλα τα Τμήματα και ορίζεται στο ποσό των 1.680,00 € συνολικά για το 6μήνο πρακτικής άσκησης (280,00 €/μήνα).

Οι φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Όσοι φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης πρακτικής άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που επιθυμούν να απασχολήσουν.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 460 KB
   
Social Share: