Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 2.9.2016, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων σπουδαστών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 και την ανακοίνωση στις 16.9.2016 για την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 29.9.2016, συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν δέκα πέντε (15) στο σύνολο.

Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής, το αντικείμενο της πρακτικής τους είναι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους, ο φορέας υποδοχής έχει ορίσει επόπτη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Τμήματος, εγκρίθηκε η ένταξη των δέκα πέντε (15) σπουδαστών.

Συνημμένα ο πίνακας ένταξης των Φοιτητών για τον Α' κύκλο Χειμ. εξαμήνου Ακ. Έτους 2016-2017, ανά Τμήμα και με αλφαβητική σειρά.

Επισήμανση

  • Η ημερομηνία έναρξης Πρακτικής Άσκησης ορίζεται στις 17-10-2016.
  • Οι  φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στους Φορείς Υποδοχής της Πρακτικής τους Άσκησης, για να υπογράψουν τη σύμβασή τους την ημέρα έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.
  • Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν παραλάβει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να το παραλάβουν από την Γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη της Πρακτικής ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
  • Οι φοιτητές που δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΙΚΑ για την έκδοση ΑΜΑ και να καταθέσουν άμεσα φωτοτυπία στον Φορέα Υποδοχής.

Δικαιολογητικά για ΑΜΑ

  • Φωτοτυπία υπογεγραμμένης Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης.
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ

Όσοι φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τραπέζης (Αρ. Λογαριασμού & Δικαιούχος), παρακαλούνται να το στείλουν μαζί με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης.

Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ, το οποίο θα παραλάβουν μαζί με την Ειδική Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 199 KB
   
Social Share: