Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 29.01.2019, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν ογδόντα πέντε (85) στο σύνολο. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, από τις επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων εγκρίθηκε η ένταξη των εβδομήντα τεσσάρων (74) φοιτητών.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον πίνακα ένταξης των φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2018-2019, ανά Τμήμα και με αλφαβητική σειρά.

Ενστάσεις

Όσοι φοιτητές έχουν κάνει αίτηση, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα ένταξης ή έχουν απορριφθεί, έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με πρωτόκολλο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την παρούσα ανακοίνωση ήτοι έως την 26.03.2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Επισημάνσεις

  • Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ από την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019. Για να συνδεθείτε θα πρέπει να έχετε λογαριασμό (για την δημιουργία λογαριασμού επιλέξτε από το μενού Φοιτητές -> Δημιουργία Λογαριασμού). Αφού συμπληρώσετε την απαιτούμενη φόρμα θα σας σταλεί e-mail με σύνδεσμο προκειμένου να προχωρήσετε στην συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου.
  • Οι  φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στους Φορείς Υποδοχής της Πρακτικής τους Άσκησης, για να υπογράψουν τη σύμβασή τους την ημέρα έναρξης της Πρακτικής Άσκησης ήτοι 1.4.2019. Όσοι φοιτητές θα εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στην πόλη των Σερρών θα ειδοποιηθούν από το Γραφείο Πρακτικής για την παραλαβή της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης από τις 27.03.2019 έως 29.03.2019.
  • Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν παραλάβει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να το παραλάβουν από την Γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη της πρακτικής ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
  • Όσοι τους παραπάνω φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τραπέζης (Αρ. Λογαριασμού & Δικαιούχος), παρακαλούνται να το στείλουν μαζί με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις Π.Α.
  • Όσοι φοιτητές έκαναν αίτηση αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα ένταξης θα πρέπει να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Τμήματος τους για την παραλαβή των συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΟΑΕΔ.
  • Οι φοιτητές που δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΙΚΑ για την έκδοση ΑΜΑ και να καταθέσουν την φωτοτυπία ΑΜΑ στον Φορέα Υποδοχής τους, με την έναρξη της Πρακτικής του Άσκησης.

Δικαιολογητικά για ΑΜΑ

  • Φωτοτυπία υπογεγραμμένης Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 252 KB
   
Social Share: