Στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), πρόκειται να προβεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια αναλώσιμων, για τις ανάγκες του έργου. Το κόστος ορίζεται στα 2.500,00 € με ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο της ΕΕΕ του ΤΕΙ/ΚΜ μέχρι 27-01-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κα. Αθανασάκη στο τηλέφωνο 23210-49228.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 282 KB
   
Social Share: