Ύστερα από την πρόσκληση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 05.09.2019 για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν εβδομήντα εννέα (79) στο σύνολο. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, από τις Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων εγκρίθηκε η ένταξη εβδομήντα επτά (77) φοιτητών.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τους πίνακες ενταγμένων και απορριπτέων φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2019-2020, ανά Τμήμα και με αλφαβητική σειρά.

Ενστάσεις

Όσοι φοιτητές έχουν κάνει αίτηση, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα ένταξης ή έχουν απορριφθεί έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με πρωτόκολλο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την παρούσα ανακοίνωση ήτοι έως την 5-11-2019.

Επισημάνσεις

  • Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ από την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 έως την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019. Για να συνδεθείτε θα πρέπει να έχετε λογαριασμό (για την δημιουργία λογαριασμού επιλέξτε από το μενού Φοιτητές -> Δημιουργία Λογαριασμού). Αφού συμπληρώσετε την απαιτούμενη φόρμα θα σας σταλεί e-mail με σύνδεσμο προκειμένου να προχωρήσετε στην συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου.
  • Οι συμβάσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά στους φορείς απασχόλησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στους φορείς απασχόλησης για να υπογράψουν τη σύμβασή τους. Όσοι φοιτητές θα εκπονήσουν την πρακτική τους στην πόλη των Σερρών θα ειδοποιηθούν για να παραλάβουν την σύμβαση από το Γραφείο Πρακτικής.
  • Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν παραλάβει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να το παραλάβουν από την Γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη της πρακτικής ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
  • Οι φοιτητές που δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΙΚΑ για την έκδοση ΑΜΑ και να καταθέσουν άμεσα φωτοτυπία στον φορέα υποδοχής

Δικαιολογητικά για ΑΜΑ

  • Φωτοτυπία υπογεγραμμένης Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ

Όσοι φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τραπέζης (Αρ. Λογαριασμού & Δικαιούχος), παρακαλούνται να το στείλουν μαζί με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις Π.Α.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 294 KB
   
Social Share: