Οι Επιχειρήσεις / Υπηρεσίες που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Εναλλακτικά μπορούν να στείλουν επιστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: .

Σημείωση: Για θέσεις πρακτικής άσκησης που θα καλυφθούν από φοιτητές, οι οποίοι θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, ο φορέας απασχόλησης δηλώνει υποχρεωτικά τη θέση πρακτικής άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Με την έναρξη της πρακτικής άσκησης υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ του φορέα απασχόλησης (εργοδότης), του ασκούμενου (φοιτητή) και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν στο  Πρόγραμμα εκδίδονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον ασκούμενο, ένα για το φορέα απασχόλησης, ένα για το Τμήμα του φοιτητή κι ένα για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι συμβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δημόσια έγγραφα από τη στιγμή που υπογραφούν και σφραγιστούν όλα τα απαραίτητα πεδία.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο με 280,00 €/μήνα και ο φορέας απασχόλησης ιδιωτικού τομέα  υποχρεούται να καταβάλλει στον ασκούμενο το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο φορέας απασχόλησης δημοσίου τομέα υποχρεούται  να καταβάλει 176,08 €.

Ο φορέας απασχόλησης ορίζει έναν υπεύθυνο-επόπτη εκπαιδευτή, υποχρεωτικά πτυχιούχο ΑΕΙ (ΠΕ η ΤΕ) συναφούς ειδικότητας με το αντικειμένο σπουδών  του Τμήματος του ασκούμενου φοιτητή. Ο επόπτης-εκπαιδευτής θα επιβλέπει την εργασία και θα ελέγχει την επίδοση του ασκουμένου κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Ο φορέας απασχόλησης ασφαλίζει τον ασκούμενο (αφού παραλάβει από αυτόν τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου του ΙΚΑ) και υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως τις ασφαλιστικές εισφορές του ασκούμενου, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.

Ο φορέας απασχόλησης κατά το τέλος της πρακτικής άσκησης υποχρεούται να παραδώσει στον ασκούμενο τη Βεβαίωση Ενσήμων. Οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και η μη καταβολή τους συνεπάγονται τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τον φορέα απασχόλησης και περιλαμβάνονται στη σύμβαση θα γνωστοποιούνται άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Στη συνέχεια και  τα τέσσερα (4) αντίγραφα της σύμβασης πρέπει να επιστραφούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, προκειμένου να επανεκδοθεί καινούρια σύμβαση με τα ορθά στοιχεία. Δεν επιτρέπεται η χειρόγραφη διόρθωση των στοιχείων της σύμβασης.

Οι φορείς απασχόλησης δεν απαιτείται να προβούν σε αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ (Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών ΑΤΕΙ στην ιστοσελίδα του oaed.gr).

Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική δημόσια υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Ειδικής Σύμβασης Εργασίας. Σημειώνεται, ακόμη, ότι ο εργοδότης δεν επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, εφόσον απασχολεί φοιτητή για πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.