Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών»

  Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών»

 Το έργο έχει ως στόχο την επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και προς την ευρύτερη κοινότητα. Το κυρίως έργο υλοποιείται μέσω Τακτικού Διαγωνισμού (Υποέργο 1), ενώ οι συμπληρωματικές ενέργειες υλοποιούνται με ίδια μέσα (Υποέργο 2). Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 γίνονται οι παρακάτω ενέργειες

1. Η δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Σερρών

2. Η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω α) της εγκατάστασης forum χρηστών, που θα περιλαμβάνει διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης συνεργασιών, σχεδίων και ομάδων εργασίας και β) Ιδρυματικής Πύλης διδακτικού υλικού

3. Η αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας/αναζήτησης/δανεισμού των τεκμηρίων, μέσω εγκατάστασης συστήματος ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

4. Η αναβάθμιση του συστήματος προσωποποίησης των χρηστών της βιβλιοθήκης (με δυνατότητα επέκτασης στις άλλες ασφαλείς υπηρεσίες του Ιδρύματος), μέσω της εγκατάστασης συστήματος έξυπνης κάρτας (smart card)

5. Η προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 γίνεται ο εμπλουτισμός των συλλογών του Ιδρυματικού Αποθετηρίου με παλαιότερες πτυχιακές εργασίας, με ερευνητικό υλικό (δημοσιεύσεις, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων) και διδακτικό υλικό που συγκεντρώνεται στην Ιδρυματική Πύλη διδακτικού Υλικού. Επίσης, γίνεται η καταλογογράφηση και βιβλιογραφική τεκμηρίωση του παραπάνω υλικού. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Διάρκεια του έργου: 21/10/2011 έως 30/10/2015 Πληροφορίες: Αγνή Σιούλα, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ. 2321049185, sioulalib@teiser.gr Υπεύθυνος του Έργου: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής, τηλ. 2321049371, ikalom@teiser.gr Άλλα έγγραφα και συνδέσεις σχετικές με το έργο:

  1. Διακήρυξη Διαγωνισμού και Διαβούλευση για το Υποέργο 1: «Ιδρυματικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID-Smart Cards»
  2. Αρχές, Πολιτικές και Ροές Υλοποίησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου(Προσχέδιο μελέτης και προτάσεων σε Δημόσια Διαβούλευση)

espa

To Ιδρυματικό Αποθετήριο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας  συλλέγει και προβάλλει σε ψηφιακή μορφή την πνευματική παραγωγή του Ιδρύματος, όπως αυτή αποτυπώνεται σε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, περιοδικές και άλλες εκδόσεις. Διευκολύνει την ψηφιακή διατήρηση του υλικού και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.Έχει αναπτυχθεί με βάση το λογισμικό ανοιχτού κώδικα DSpace και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το ψηφιακό υλικό ονομάζονται Κοινότητες.

Κοινότητες στο Αποθετήριο

Cris (Current Research Information System): Πληροφοριακό Σύστημα Ερευνητικής Δραστηριότητας

Υπηρεσία Τεκμηρίωσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας, στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ερευνητικής Δραστηριότητας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας έχει σκοπό να συλλέξει, να καταγράψει και να προβάλλει  την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος, συνεργώντας με άλλες αντίστοιχες δράσεις που αναπτύσσονται σε άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Έτσι, συνεισφέρει στην αξιόπιστη καταγραφή εθνικών επιδόσεων στην καινοτομία. Το λογισμικό στηρίζεται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο δεδομένων CERIF και αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και ο εμπλουτισμός του έγιναν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη», της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών» (MIS 304281), που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

cris

Σύμπνοια

Η Σύμπνοια αποτελεί μια πύλη με σκοπό τη Διαχείριση Κοινοτήτων και Σχεδίων Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

sympnoia

Μελετητήριο : Η Πύλη για το Διδακτικό Υλικό του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

melet_Final

Το Μελετητήριο αποτελεί τη  συλλογή ψηφιακού υλικού στην οποία αποτίθεται και προβάλλεται το διδακτικό υλικό που συγγράφουν καθηγητές του Ιδρύματος. Το υλικό απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ένα μέρος του είναι διαθέσιμο και σε άλλους χρήστες, μέσω αδειών Creative Commons.