Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών»

  Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών»

 Το έργο έχει ως στόχο την επέκταση και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και προς την ευρύτερη κοινότητα. Το κυρίως έργο υλοποιείται μέσω Τακτικού Διαγωνισμού (Υποέργο 1), ενώ οι συμπληρωματικές ενέργειες υλοποιούνται με ίδια μέσα (Υποέργο 2). Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 γίνονται οι παρακάτω ενέργειες

1. Η δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Σερρών

2. Η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω α) της εγκατάστασης forum χρηστών, που θα περιλαμβάνει διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης συνεργασιών, σχεδίων και ομάδων εργασίας και β) Ιδρυματικής Πύλης διδακτικού υλικού

3. Η αναβάθμιση του συστήματος ασφάλειας/αναζήτησης/δανεισμού των τεκμηρίων, μέσω εγκατάστασης συστήματος ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων (RFID)

4. Η αναβάθμιση του συστήματος προσωποποίησης των χρηστών της βιβλιοθήκης (με δυνατότητα επέκτασης στις άλλες ασφαλείς υπηρεσίες του Ιδρύματος), μέσω της εγκατάστασης συστήματος έξυπνης κάρτας (smart card)

5. Η προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 γίνεται ο εμπλουτισμός των συλλογών του Ιδρυματικού Αποθετηρίου με παλαιότερες πτυχιακές εργασίας, με ερευνητικό υλικό (δημοσιεύσεις, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων) και διδακτικό υλικό που συγκεντρώνεται στην Ιδρυματική Πύλη διδακτικού Υλικού. Επίσης, γίνεται η καταλογογράφηση και βιβλιογραφική τεκμηρίωση του παραπάνω υλικού. Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Διάρκεια του έργου: 21/10/2011 έως 30/10/2015 Πληροφορίες: Αγνή Σιούλα, Βιβλιοθηκονόμος, τηλ. 2321049185, sioulalib@teiser.gr Υπεύθυνος του Έργου: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής, τηλ. 2321049371, ikalom@teiser.gr Άλλα έγγραφα και συνδέσεις σχετικές με το έργο:

  1. Διακήρυξη Διαγωνισμού και Διαβούλευση για το Υποέργο 1: «Ιδρυματικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID-Smart Cards»
  2. Αρχές, Πολιτικές και Ροές Υλοποίησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου(Προσχέδιο μελέτης και προτάσεων σε Δημόσια Διαβούλευση)

espa