Υποέργο 2 – Παραδοτέο 7

Τίτλος

Π7. Εκκίνηση υπηρεσίας έξυπνης κάρτας: 2000 έξυπνες κάρτες προσωποποιημένες σε σπουδαστές/ προσωπικό για την έναρξη της υπηρεσίας.

 

Περιγραφή

Η βασική ροή εργασιών είναι η εξής. Ο κωδικός εκδίδεται από τη Γραμματεία των Τμημάτων με την εγγραφή του σπουδαστή. Η κάρτα εκδίδεται και θα προσωποποιείται στη βιβλιοθήκη και χρησιμοποιείται από τους σπουδαστές και το προσωπικό για όλες τις χρήσεις που έχουν αναφερθεί στο αρχικό τεχνικό δελτίο και στην αναλυτική περιγραφή που το συνοδεύει. Το περιεχόμενο της παρούσας δράσης είναι η θεσμοθέτηση των κανόνων και των ροών μέσω των οργάνων διοίκησης, η ενημέρωση σπουδαστών και προσωπικού, καθώς και η έκδοση των καρτών-αντικατάσταση των παλαιών για έναν μεγάλο αριθμό σπουδαστών εκκίνησης. Τέλος, έγινε καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων.

Για την υλοποίηση της φάσης έγιναν οι παρακάτω απαραίτητες ενέργειες:

  • Θεσμοθέτηση, μέσω των διοικητικών οργάνων των κανόνων και των ροών εργασίας για την έκδοση του ενιαίου κωδικού και της ενιαίας κάρτας σπουδαστή
  • Έκδοση και προσωποποίηση καρτών σε σημαντικό αριθμό σπουδαστών για την εκκίνηση της υπηρεσίας
  • Εντοπισμός και διόρθωση δυσλειτουργιών

 

Παραδοτέα

 

Τεκμήρια

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τεκμήρια παραδοτέων