Υποέργο 2 : Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας για τη Βιβλιοθήκη

Εισαγωγή

Στο υποέργο «Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας για τη Βιβλιοθήκη» (Υποέργο 2 της πράξης ΟΠΣ 304281) έγιναν ενέργειες α) για την υποστήριξη των επιμέρους δράσεων που αναφέρονται στο Υποέργο 1 β) για την υποστήριξη της συμμετοχής της Βιβλιοθήκης σε υποέργα της Οριζόντιας Δράσης Β1 και γ) για την εκπαίδευση, για τη δημοσιότητα-προβολή της Πράξης και για τις …

Διάρθρωση Φυσικού Αντικειμένου

Το Υποέργο 2 χωρίζεται σε 8 επιμέρους Δράσεις. Οι τρεις κατηγορίες δράσεων αναλύονται παρακάτω: α) Οι παρακάτω δράσεις αυτεπιστασίας υποστηρίζουν το Υποέργο 1 ως εξής: 1η ΔΡΑΣΗ: Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας προβλέπεται α) η θεσμοθέτηση διαδικασιών, κανόνων και ροών εργασίας για την επιλογή και υποβολή ψηφιακών τεκμηρίων στο Ιδρ. Αποθετήριο β) ο …

Συνολικός Πίνακας Παραδοτέων

1η ΔΡΑΣΗ: Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Π2. Οντολογικός θησαυρός Μεταδεδομένων (ευρετηρίου μεταδεδομένων ανά κατηγορία και τύπο τεκμηρίων) για το Ιδρυματικό Αποθετήριο και Οδηγός Χρήσης Ιδρυματικού Αποθετηρίου. (Σιούλα Αγνή, Χριστοφορίδου Μάρθα, Κηπουρού Αθανασία, Τσιάρα Ευαγγελία) Π3. Εμπλουτισμένο Ιδρυματικό Αποθετήριο, που συγκεντρώνει: α) παλαιές και νέες πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες σπουδαστών του ΤΕΙ Σερρών β) Αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων …