Επιστροφή σε Υποέργο 1 : Ιδρυµατικό Αποθετήριο / Ψηφιακές Υπηρεσίες / RFID / Smart Cards

Διάρθρωση Φυσικού Αντικειμένου

Το Υποέργο 1 χωρίζεται σε τέσσερις επιμέρους Υπηρεσίες, ως εξής :

 • Υπηρεσία 1. Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για την υποστήριξη του Έργου (ένας διακομιστής ιστού/εφαρμογών (web/application server) και ένας διακομιστής βάσεως δεδομένων (database server), ένας δικτυακός εκτυπωτής και ένας οπτικός σαρωτής).

  Εκτελέστηκε την περίοδο Ιούνιος 2014 έως Οκτώβριος 2014.

   

 • Υπηρεσία 2. Δημιουργία Ιδρυματικού Αποθετηρίου/Καταθετηρίου για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Σερρών.

  Εκτελέστηκε την περίοδο Ιούνιος 2014 έως Νοέμβριος 2014.

   

 • Υπηρεσία 3. Ενίσχυση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Σερρών. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτής της Υπηρεσίας υλοποιήθηκαν τα εξής:

  • 3.1 Ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης συνεργασιών και επικοινωνίας ομάδων εργασίας (forum/fora χρηστών). Αυτό περιλαμβάνει παρακολούθηση και συντονισμό σχεδίων δράσης (project management), διαχείριση και διαμοιρασμό κοινών αρχείων, χρήση ημερολογίων, forum συζητήσεων και ανταλλαγή μηνυμάτων και ειδοποιήσεων.
  • 3.2 Δημιουργία Ιδρυματικής Πύλης απόθεσης διδακτικού υλικού, με πιστοποίηση ΑΑΙ.

  Εκτελέστηκε την περίοδο Οκτώβριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014.

   

 • Υπηρεσία 4. Υπηρεσία αυτοματοποίησης των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης, μέσω συστήματος RFID και μέσω εισαγωγής έξυπνης κάρτας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο αυτής της Υπηρεσίας αναπτύχθηκαν τα εξής:

  • 4.1 Εισαγωγή συστήματος ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Ζητήθηκε η εγκατάσταση συστήματος RFID για τη διαχείριση των τεκμηρίων, με κατάλληλη διασύνδεση με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Βιβλιοθήκης (ΟΠΣΒ) (ADVANCE της εταιρίας ELIDOC, καθώς και το υπό ανάπτυξη ILSaS). Το σύστημα RFID δεν καταργεί, αλλά συνεργάζεται με το υπάρχον σύστημα ασφαλείας που στηρίζεται σε μαγνητικές ταινίες, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
  • 4.2 Δημιουργία υπηρεσίας έξυπνης κάρτας (contactless smart card) για την ενιαία πρόσβαση στις υποδομές της Βιβλιοθήκης (δανειστικό τμήμα, φωτοτυπικά, εκτυπωτές) και στις ασφαλείς υποδομές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

  Εκτελέστηκε την περίοδο Νοέμβριος 2014 έως Φεβρουάριος 2015.