Επιστροφή σε Υποέργο 2 : Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας για τη Βιβλιοθήκη

Εισαγωγή

Στο υποέργο «Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας για τη Βιβλιοθήκη» (Υποέργο 2 της πράξης ΟΠΣ 304281) έγιναν ενέργειες

  • α) για την υποστήριξη των επιμέρους δράσεων που αναφέρονται στο Υποέργο 1
  • β) για την υποστήριξη της συμμετοχής της Βιβλιοθήκης σε υποέργα της Οριζόντιας Δράσης Β1 και
  • γ) για την εκπαίδευση, για τη δημοσιότητα-προβολή της Πράξης και για τις απαραίτητες μετακινήσεις για την συνεργασία με την Οριζόντια Δράση.

 

Η απόφαση υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα παρατίθεται παρακάτω: