Επιστροφή σε Υποέργο 2 : Υπηρεσία Προστιθέμενης Αξίας για τη Βιβλιοθήκη

Διάρθρωση Φυσικού Αντικειμένου

Το Υποέργο 2 χωρίζεται σε 8 επιμέρους Δράσεις. Οι τρεις κατηγορίες δράσεων αναλύονται παρακάτω:

α) Οι παρακάτω δράσεις αυτεπιστασίας υποστηρίζουν το Υποέργο 1 ως εξής:

  • 1η ΔΡΑΣΗ: Εμπλουτισμός Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας προβλέπεται α) η θεσμοθέτηση διαδικασιών, κανόνων και ροών εργασίας για την επιλογή και υποβολή ψηφιακών τεκμηρίων στο Ιδρ. Αποθετήριο β) ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου γ) η σύνταξη θησαυρού οντολογιών (ευρετηρίου μεταδεδομένων ανά κατηγορία και τύπο τεκμηρίων) για το Ιδρυματικό Αποθετήριο δ) Καταλογογράφηση, αποδελτίωση, δημιουργία μεταδεδομένων και απόθεση τεκμηρίων για τον εμπλουτισμό του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ε) Οδηγός χρήσης του Ιδρυματικού αποθετηρίου για τα μέλη της κοινότητας.
  • 2η ΔΡΑΣΗ: Θεσμοθέτηση ροών εργασίας για έξυπνη κάρτα και υποστήριξη της εκκίνησης της υπηρεσίας καρτών

β) Οι Δράσεις της αυτεπιστασίας που υποστηρίζουν τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στα υποέργα της Οριζόντιας Δράσης (Β1) είναι οι εξής:

γ) Οι Δράσεις της αυτεπιστασίας για την εκπαίδευση χρηστών, τη δημοσιότητα και τις μετακινήσεις είναι οι εξής: