Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ρυθμίζει ειδικότερα θέματα διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής, ελέγχου της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων, καθώς και τις κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής ή παραβίασής τους. Ο Εσωτερικός Κανονισμός, εκτός από τα επί μέρους θέματα, που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις, ρυθμίζει οπωσδήποτε και τα ακόλουθα: Την οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας ...

Sitemap

Κορυφή σελίδας