Ορισμός χρηστών, μελών επιτροπών διαγωνισμών και μελών επιτροπής κληρώσεων, στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας