Ανακοίνωση - διευκρίνιση επί της διακήρυξης με αρ. πρωτ. 760/25-02-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004514899 2019-02-25), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Χρωματισμοί κτιρίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας»

Συνημμένα:

Sitemap

Κορυφή σελίδας