Προκήρυξη για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 3475/Β/21-08-2020), με την υπ’ αριθμ.18/10ο/26-10-2020 απόφαση της Συνέλευσης, προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά πεδία:

Α. Πεδία Έρευνας – Θέσεις
• Βελτιστοποίηση μηχανολογικών κατασκευών από σύνθετα υλικά, (1) θέση.
• Ανάπτυξη αλγορίθμων και μεθοδολογιών βέλτιστης χρήσης ρομποτικών βραχιόνων σε μετρολογικές εφαρμογές, (1) θέση.
• Μελέτη, χαρακτηρισμός, έλεγχος, χρήσεις και προοπτικές περιβαλλοντικά φιλικών υλικών, (1) θέση.
• Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύγχρονων επιφανειακών επιστρωμάτων σε μεταλλικά υποστρώματα για μηχανολογικές εφαρμογές, (1) θέση.
• Περιβαλλοντικές Επιδόσεις Συστημάτων Κίνησης Οχημάτων, (1) θέση.

Οι φάκελοι των Υποψηφίων Διδακτόρων υποβάλλονται έως τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, σε έντυπη και ηλεκτρονική (CD) μορφή (Διεύθυνση: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, 62124, Σέρρες).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών από Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00–14:00, στο τηλέφωνο 23210 49124-125.

Sitemap

Κορυφή σελίδας