Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας προς σύναψη έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική συνοχή» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΕΣΠΑ) - Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας - Προσωρινοί πίνακες Κατάταξης

Ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης  μπορούν να υποβληθούν από τους υποψηφίους στο διάστημα από Παρασκευή 23-2-2024 έως και Τρίτη 27-2-2024 στο e-mail info@civil.ihu.gr.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων εντός του παραπάνω διαστήματος, οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται οριστικοί, χωρίς εκ νέου ανάρτηση στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Sitemap

Κορυφή σελίδας